Djelatnost

1. Poslovi  javnih ovlaštenja :

 • pruža prvu stručnu pomoć građanima,
 • rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava utvrđenih ovim zakonom i odlukama o proširenim pravima u jedinicama lokalne samouprave,
 • rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava iz oblasti dječje zaštite,
 • rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava iz oblasti porodično-pravne zaštite i starateljstva,
 • radi na sprovođenju mjera prema maloljetnim licima u krivičnom postupku,
 • pruža socijalne usluge u postupku rješavanja o pravima iz oblasti socijalne zaštite,
 • vrši nadzor nad hraniteljskim porodicama,
 • vodi evidenciju i dokumentaciju o pravima, pruženim uslugama i preduzetim mjerama u okviru svoje djelatnosti i izdaje uvjerenja na osnovu evidencije i
 • vrši isplatu novčanih prava utvrđenih ovim zakonom i drugim propisima i opštim aktima.

Stručni poslovi u sprovođenju socijalne zaštite i socijalnog rada, porodične  zaštite, i to:

 • otkriva i prati socijalne potrebe građana i probleme u oblasti socijalne zaštite,
 • predlaže i preduzima mjere u rješavanju socijalnih potreba građana i prati njihovo izvršenje,
 • predlaže mjere za unapređivanje socijalne zaštite i planiranje razvoja sistema socijalne zaštite u lokalnim zajednicama, organizuje i sprovodi odgovarajuće oblike socijalne zaštite i neposredno pruža socijalne usluge,
 • prati stanje u oblasti  porodično-pravne zaštite, pokreće inicijative i predlaže mjere za unapređivanje sistema porodične zaštite,
 • razvija i unapređuje preventivne aktivnosti koje doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema,
 • pruža dijagnostičke usluge, sprovodi odgovarajući tretman, savjetodavne, terapijske usluge i stručnu pomoć korisnicima,
 • podstiče, organizuje i koordinira profesionalni i dobrovoljni rad u oblasti socijalne zaštite,
 • radi na razvoju raznovrsnih modela zbrinjavanja korisnika u zajednici i socijalnih usluga u skladu sa potrebama korisnika, razvija socijalni rad u zajednici,
 • pruža usluge pomoći i njege u kući, dnevnog zbrinjavanja i prihvatilišta,
 • podstiče i razvija samopomoć, dobrovoljni rad, međuljudsku solidarnost, dobrotvorne i humanitarne djelatnosti,
 • obavlja poslove savjetovališta za probleme braka i porodice, vaspitanja djece, usvojenja, odnosa roditelja i djece,
 • obavlja analitičko-istraživačke poslove u lokalnim zajednicama i
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i odlukama jedinica lokalne samouprave.

2. Otkrivanje, praćenje i procjenjivanje pojedinačih i društvenih socijalnih potreba i razvoj specifičnih programa koji odgovaraju na potrebe;
3. Analiziranje i planiranje aktivnosti za poboljšanje sistema socijalne zaštite i razvoja novih modela i pristupa u socijalnom radu ;
4.  Razvoj ljudskih i institucionalnih kapaciteta  zajednice za potrebe socijalnih usluga;
5. Razvoj saradnje sa nosiocima (Opštinom i Republikom ) i akterima u socijalnoj zaštiti (NVO,porodice, javne ustanove, mjesne zajednice) i podrška razvoju kapaciteta ovih institucija;
6. Implementacija Projekata aktivnosti u zajednici;
7.Finansijsko praćenje i upravljanje sredstvima, izvještavanje i planiranje
9. Poslovi upravljanja i rada organa upravljanja;
10. Izvještavanje, informisanje i saradnja sa javnošću.