Organizacija

Upravljanje i menadžment

Povezivanje, koordinaciju, upravljanje i podržavanje poslova u okviru CSR obavlja menadžment koga sačinjavaju  direktor i menadžeri službi. Kroz ove poslove obezbjeđuje se podrška osoblju u pružanju stručnih, kvalitetnih i efikasnih usluga klijentima, nadzor nad zakonitošću u radu, koordinacija među osobljem, službama, informisanje i upravljanje procesom organizacije i rada zaposlenih .
Osnivač CSR putem Upravnog odbora ostvaruje funkciju upravljanja. Upravni odbor čine tri člana iz zajednice koji su imenovani putem javnog konkursa. Sadašnji članovi su : Darko Mrda, Radovan Ivković i Natalija Vlačić.
Kao podržavajuće stručno tijelo u CSR se formira i radi stručno vijeće. Njega sačinjavaju svi stručni radnici  (socijalni radnici, pravnici, psiholozi, defektolozi , menadžeri službi  i direktor).
Stručno vijeće se sastaje jednom mjesečno i na sastancima diskutuje o prijedlozima rješavanja pojedinih stručnih pitanja, radu sa klijentima, planiranju i razvoju programa, razvoju novih politika i primjeni novih metoda, promjenama u organizaciji , unapređenju rada, izvještavanju i planiranju itd.
Odgovornost za rad stručnog vijeća imaju svi stručni radnici koji naizmjenično pripremaju i organizuju sastanke i  rukovode radom

Služba za socijalne usluge

Služba za socijalne usluge provodi aktivnosti i isporučuje usluge klijentima sa ciljem da se utiče na identifikovani problem  i pomogne korisniku u prevazilaženju teškoća kroz stručni rad socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, pravnika,  defektologa i drugih pomažućih profesija. Ova služba predlaže ustanovljavanje osnovnih zakonskih novčanih prava, ali se direktno ne bavi s tim.
Rad službe  odvija se preko  timova:
1. Tim za usluge za  porodicu (3 tima),

2. Tim za usluge za djecu i mlade

3. Tim za usluge za osobe sa onesposobljenjem

4. Tim za usluge za stara lica

Svi timovi imaju za cilj otkrivanje, procjenu stanja i potreba i obezbjeđivenje usluga za djecu i porodicu, stare ljude i osobe sa onesposobljenjem, a u svrhu prevazilaženja teškoća, kao i provođenje različitih preventivnih programa.
U okviru ove službe rade i dva vida zbrinjavanja korisnika u zajednici. To su: Dnevni centar za stare osobe i Centar  za djecu i omladinu sa posebnim potrebama.
Dnevni centar za stare osobe je aktivnost kojom se zadovoljavaju potrebe starih ljudi  u lokalnoj zajednici  i realizuju osnovni principi savremenog socijalnog rada i mješovitog sistema socijalnih usluga. Organizacija i rad DC u svojim temeljima imaju metodološki pristup socijalnog rada u zajednici i rad  se odvija u partnerstvu CSR, Opštine Trebinje, udruženja građana: Kolo srpskih sestara, Udruženje povratnika, Udruženje penzionera, te Dom zdravlja, ustanova dječije zaštite, osnovnih i srednjih škola, volontera i drugih organizacija i pojedinaca.
Aktivnosti u Dnevnom centru su:
1. Osnovna djelatnost DC je  dnevni boravak  u okviru kojeg se  odvijaju slijedeće aktivnosti:okupljanje, druženje, razgovori, uspostavljanje novih prijateljstava i prisnih odnosa, zajedničke proslave, obilježavanje rođendana, vjerskih i opštih praznika, kao i razne vrste okupacionog angažovanja i aktivnosti.
2. Radna okupacija je aktivnost koja se realizuje putem pletenja, šivenja, vezenja, spremanja različitih jela i uređenja okoline DC i  održavanja higijene prostorija DC.
3. Rekreacija i zabava se ostvaruje zajedničkim šetnjama, izletima, tjelesnim vježbama i treninzima  na spravama, društvenim igrama poput  šaha,  domina, jamba, pikada, čovječe ne ljuti se, karate i sl.; slušanja muzike, čitanja štampe, gledanja TV, zajedničkih odlazaka u bioskop, pozorište, na koncerte,  posjeta muzeju  i izložbama, sportskim manifestacijima i sl. ) .
4. Edukativne aktivnosti su: usluge socijalnog radnika, pravnika, psihologa, zdravstveni savjeti  i razgovori sa ljekarom i medicinskom sestrom, upoznavanje sa pravima iz socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, obuka za rad na računaru, pravima penzionera,  radom DC, predavanja iz različitih oblasti na prijedlog korisnika i za koje su korisnici zainteresovani.
5. Integrativne  aktivnosti u zajednici  obezbjeđuju upoznavanje zajednice putem posjeta različitim institucijama, učešće u organizovanju i  obilježavanju značajnih događaja na nivou lokalne zajednice, upoznavanje sa radom i članovima sličnih organizacija i udruženja na nivou lokalne zajednice  i šire, te stvaranje prilika za razvoj mreže DC na nivou regije i šire, međuklubska druženja sa članovima Udruženja penzionera, Dnevnim centrom Lastva, Dnevnim centrom Doma penzionera, međusobne posjete i podrška, posjete vrtićima, CDPP-u, razvijanje volonterskih aktivnosti, lobiranje i informisanje javnosti o aktivnostima koje se provode u Dnevnom centru .
6. Kreativne aktivnosti se realizuju putem crtanja, izrade raznih premeta od papira i plastelina, fotografisanja i izrada fotografija, pjevanja, plesa, glume, i sl.
Organizacija aktivnosti se obavlja putem ovog programa i planova rada. Okvirni godišnji plan rada izrađuju svi stručni radnici koji rade u DC i korisnici usluga DC.  Mjesečni planovi rada sadrže: vrste aktivnosti i usluga, odgovorne osobe za realizaciju aktivnosti, vremenski okvir za realizaciju aktivnosti, sredstva potrebna za realizaciju aktivnosti. Na sastancima Savjeta DC se razmatra realizacija aktivnosti u prethodnom mjesecu i vrši planiranje za naredni mjesec.

Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama je produkt rada Centra za socijalni rad Trebinje , kao lokalnog nosioca brige o djeci sa posebnim potrebama u sistemu socijalne zaštite u opštini Trebinje. Koristeći iskustva razvijenijih sredina, slušajući korisnike i primjenjujući i ostvarujući profesionalne imaginacije i kreativnosti  Centar je  razvio  sopstveni model brige o djeci u lokalnoj zajednici  koji je od pilot projekta u 1997. godini postao realnost, u potpunosti implementiran i institucionalno održiv sistem koji služi kao model dobre prakse primjenljiv u Bosni i Hercegovini koji uvažava evropske standarde. Jedan od ključnih dijelova tog sistema bio je izgradnja i formiranje posebne institucije u kojoj bi se na jednom mjestu obezbijedila isporuka većeg dijela usluga za djecu i njihove porodice , kao i vođenje jedinstvene politike usaglašene sa potrebama ove populacije. Zahvaljujući donatorskim sredstvima više međunarodnih organizacija  izgrađen je objekat površine oko 300 m2  u kojem se organizuju različiti sadržaji. Prema odluci Opštine Trebinje i sporazumu sa donatorom pravo na korištenje objekta imaju Centar za socijalni rad Trebinje koji je i vlasnik objekta i Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama koje je smješteno u objektu i realizuje svoje aktivnosti.  Na osnovu tog sporazuma zaključen je i ugovor između ove dvije institucije o međusobnim  pravima i obavezama koji je izraz partnerskog pristupa  i rada .
Institucionalno, objekat je definisan kao Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama (u daljem tekstu CDPP )koji je sastavni dio Centra za socijalni rad – Službe za socijalne usluge  i u kojem se obezbjeđuje realizacija usluga za djecu iz prošireme socijalne zaštite .
Korisnici CDPP su djeca i omladina sa posebnim potrebama, njihovi roditelji i članovi porodica, profesionalci koji pružaju usluge ovoj djeci , kao i drugi građani koji kao dobronamjerni i humani ljudi obezbjeđuju razne vidove pomoći bilo pojedinačno, bilo kao članovi različitih organizacija.
Osnovna djelanost CDPP je:prevencija,  praćenje  i otkrivanje djece sa smetnjama u razvoju, dijagnostika, savjetovanje , individualni i grupni tretmani, radna okupacija, dnevno zbrinjavanje, rekreacija i okupacija, i integracija.
Formiranje i rad CDPP se godinama odvijao kroz razvoj i implementaciju različitih projekata što je služilo za sticanje dragocjenog iskustva u definisanju njegove djelatnosti ,utvrđivanju  statusnog položaja i funkcionisanja u sistemu socijalne zaštite i organizaciono postavljanje u odnosu na ostale dijelove sistema, ali i u odnosu na matičnu organizaciju Centar za socijalni rad i partnersku organizaciju Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama. To iskustvo nam je omogućilo da razvijemo orginalnu instituciju primjerenu potrebama , ali i mogućnostima naše sredine. Program rada CDPP je prihvaćen u obje organizacije koje su zajednički odgovorne za njegovo funkcionisanje i koje na osnovu programa zaključuju sporazum o partnerstvu. Oba partnera udružuju rad osoblja, opremu, vlastite programe i druga materijalna i nematerijalna sredstva.
Centar za socijalni rad udružuje rad logopeda, dipl. socijalnih radnika, psihologa, pravnika i direktora , a Udruženje roditelja rad  pedagoga (koordinatora), voditelje radionica i dnevnog centra, izvršnog direktora i drugog programskog osoblja.
Cilj CDPP je otkrivanje, procjena stanja i potreba, planiranje i realizacija mjera za podršku i razvoj djece i omladine sa posebnim potrebama,kako bi se maksimalno iskoristili njihovi potencijali i obezbjedila njihova puna integrisanost u život porodice i zajednice. Podršku uživaju i članovi njihovih porodica i stručnjaci koji se bave pružanjem usluga , jer čine integrativni dio cjelokupne situacije djece i reahabilitacionog okruženja.
U  CDPP su razvijeni i funkcionišu kao integrativni dijelovi jedne funkcionalne cjeline četiri podsistema:
1. Radna okupacija
2. Dnevni boravak
3. Psihosocijalna pomoć i podrška
4. Rekreativno integrativne i edukacijske aktivnosti

Administrativno upravna služba

Osnovni ciljevi rada ove službe su:

 • Rješavanje i realizacija, na osnovu zakonskih i podzakonskih akata, definisanih novčanih i drugih pomoći najsiromašnijim i najugroženijim ljudima u opštini Trebinje na efikasan, pravičan i finansijski održiv način.
 • Utvrđivanje prava na novčane iznose iz oblasti dječije zaštite u zavisnosti od materijalnog stanja domaćinstva i prava na koja ne utiče materijalni status domaćinstva.
 • Uredno i zakonski utemeljeno vođene finansija i knjigovodstva CSR ;
 • Obavljanje urednog kancelarijskog i administrativnog poslovanja prema važećim pravilima u ovoj oblasti;
 • Obezbjeđenju logističke podrške radu stručnih radnika i optimalnih i bezbjednosnih uslova rada.

UVOĐENJE I PRIMJENA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM

Centar za socijalni rad Trebinje je početkom marta 2009. godini započeo aktivnosti uvođenja Sistema upravljanja kvalitetom, a u decembru iste godine stekao Međunarodni Sertifikat za sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008.

U aprilu mjesecu 2018. godine Sistem upravljanja kvalitetom u JU Centru za socijalni rad uspostavljen je prema zahtjevu standarda ISO 9001:2015. Menadžment opisuje sve aktivnosti i procese koji utiču na unapređenje performansi, obezbjeđuje njihovo jasno razumijevanje kod svih zaposlenih, praćenje i upravljanje njima.

Uspostavljeni su, implementirani i održavani sljedeći glavni procesi:

 • Proces evidentiranja i registracije korisnika
 • Proces ostvarivanja socijalnih usluga
 • Proces socijalnih aktinosti u zajednici
 • Proces finansija.

Uspostavljeni su i procesi podrške:

 • Proces administracije
 • Proces pravnih i kadrovskih poslova
 • Proces održavanja
 • Proces nabavke.

Za svaki proces je određen kriterijum i metodologija koje obezbjeđuju obavljanje i monitoring nad provođenjem procesa. Procesi podrške omogućavaju nesmetano funkcionisanje glavnih procesa.

Centar je izradio i dokumentovao svoj sistem upravljanja kvalitetom. Osnovni dokumenti sistema upravljanja kvalitetom su:

 1. Poslovnik o kvalitetu;
 2. Politika kvaliteta;
 3. Sistemske procedure – (Procedura za upravljanje rizicima,  Procedura za upravljanje dokumentiovanim informacijama, Procedura za upravljanje neusklađenostima i korektivne akcije, Procedura za interne provjere,);
 4. Radne procedure – (Procedura za upravljanje, Procedura u procesu ostvarivanja prava iz socijalne zaštite, Procedura u procesu pružanja socijalnih usluga, Procedura socijalnih aktivnosti u zajednici i Procedura za nabavke);
 5. Radna uputstva ( Uputstvo za rad na poslovima prijema, Uputstvo za internu komunikaciju, Uputstvo za upravljanje ljudskim resursima, Upustvo za vođenje slučaja, Uputstvo za vođenje blagajne) i
 6. Zapisi o kvalitetu (Izrađeno i stavljeno u primjenu 121 zapisa).

Svi zaposleni u Centru redovno i u potpunosti primjenjuju Sistem upravljanja kvalitetom, a menadžment Centra redovno vrši nadzor nad njegovom primjenom.