Vrijednosti i principi

 

Vrijednosti i principi djelovanja na kojima Centar temelji svoj rad su:

  • Profesionalizam

Predanost postizanju najviših standarda profesionalnosti i izvrsnosti u svim aspektima djelovanja. Profesionalna radoznalost, stručnost i efikasnost u obavljanju poslova i zadataka, te analitičan pristup radu.

  • Zakonitost

Tačna, savjesna i brižljiva primjena zakonskih i podzakonskih propisa, odsustvo proizvoljne ocjene i nezakonitog postupanja.

  • Ljudska prava

Poštovanje svih ljudskih prava, te borba protiv svih oblika diskriminacije.

  • Individualizam

Vjerovanje u jedinstvenost svakog pojedinaca, te stoga poštovanje individualnosti, dostojanstva, interesa korisnika, njegovog prava na učešće i samoodređenje i prava na život u prirodnom okruženju.

  • Adekvatnost i kontinuiranost usluga

Kontinuirano pružanje usluga primjerenim potrebama, uspostavljanje ravnoteže između socijalnih usluga i novčanih davanja, te razvoj mješovitog sistema usluga.

  • Etičnost

Poštovanje visokih etičkih načela u poslovanju, posebno načela odgovornosti, nepristrasnosti i otvorenosti.

Poštovanje korisnika kao ličnosti, uz zagarantovanu diskreciju, tajnost podataka i informacija koje daju, iz ličnog i porodičnog života.

  • Osiguravanje kvaliteta

Kontinuirana kontrola kvaliteta kao preduslov za postizanje visokih rezultata.

  • Planiranje

Sistemsko, dugoročno i operacionalno planiranje rada na nivou organizacije, zaposlenog i korisnika, uz definisanje prioriteta, te praćenje i ocjena postignutih rezultata.

  • Partnerstvo i saradnja

Promovisanje saradnje u oblasti socijalne zaštite na svim nivoima u cilju povećanja kavaliteta usluga, racionalnog korištenja svih resursa i sveobuhvatnijeg zadovoljavanja potreba.

  • Ljudski potencijali

Entuzijazam, kreativnost, inovativnost, timski rad, solidarnost i uzajamno pomaganje, te kontinuirano usavršavanje kao preduslov profesionalnog uspjeha.