Zaposleni

v.d. Direktor Zoran Anđušić, dipl.ekonomista

R.b. Kvalifikacija Broj izvršilaca Popunjenost i zaposlenost
1. Dipl. socijalni radnici 5 5
2. Dipl.pravnik 3 3
3. Dipl.specijalni pedagog 1 1
4. Dipl.pedagog 1 1
5. Defektolog-logoped 1 1
6. Dipl.psiholog 3 3
7. Računovođa-knjigovođa 2 2
8. Vozač-logističar 1 1
9. Higijeničar-domaćica 1 1
10. Medicinska sestra (njegovateljica) 2 2
11. Geronto domaćica 1 1
12. Domaćica u DC za stare 1 1
13. Direktor 1 1
14. Sociolog 1 1
15. Administrativni radnik 6 6
16.
Menadžeri službi (iz kruga stručnih radnika)
2 2 (sa trećinom radnog vremena)
 Ukupno (bez menadžera)  30 30

Pored zaposlenih radnika u radu  CSR povremeno učestvuju volonteri,  aktivisti iz mjesnih zajednica,  članovi Volonterskog servisa,  drugi građani i članovi partnerskih organizacija.

KODEKS PONAŠANJA ZAPOSLENIH

Svrha kodeksa

Svrha ovog dokumenta je da definiše smjernice i pravila i uputi zaposlene  u Centru za socijalni rad Trebinje (u daljem tekstu Centar) kako da svoje ponašanje prilagode radnom okruženju, a u skladu sa moralnim i profesionalnim normama i opšte prihvaćenim vrijednostima u socijalnom  radu.

Svrha ovog kodeksa je i da upozna građane kakvo ponašanje da očekuju i  imaju pravo da zahtijevaju  od zaposlenih u Centru.

Mišljenje i zaključci o Centru donose se na osnovu ponašanja zaposlenih pojedinaca, koje utiče na ukupnu radnu atmosferu i zato ponašanje na poslu nije privatna stvar nego predstavlja opšte prihvaćenu  ličnu i profesionalnu obavezu svih zaposlenih.

Područje primjene

Ovaj kodeks se odnosi na sve zaposlene u Centru, pripravnike koji zasnivaju radni odnos ili imaju status volontera u Centru ili partnerskim organizacijama i volontere sa kojima  Centar zaključi volonterski ugovor.

Ovaj kodeks se odnosi i na sva fizička lica i zaposlene u pravnim licima angažovane na poslovima socijalne zaštite sa kojima Centar zaključi partnerske ugovore, sporazume i protokole o saradnji ili povjeri obavljanje poslova.

Principi

 1. Zaposleni je dužan da se uvijek ponaša  na način kojim se čuva i unapređuje povjerenje građana i korisnika u Centar.
 2. Zaposleni svoju dužnost treba da obavlja u skladu sa pravnim propisima, profesionalnim i etičkim standardima.
 3. Zaposleni se u svom radu rukovodi stručnim znanjima, Politikom Centra i načelima socijalne pravde, jednakosti, humanizma, solidarnosti i ljudskih prava.
 4. Zaposleni svoju dužnost odvaja od političkih, vjerskih, ideoloških, ličnih i institucionalnih uticaja i interesa.
 5. Zaposleni svoje usluge pruža pojedincima i grupama bez obzira na biološke, lične, statusne, vjerske, ideološke, i političke razlike.
 6. Zaposleni  mora da pruži socijalnu pomoć (materijalnu, usluge) svim licima koja tu pomoć trebaju u granicama i obimu propisanim pozitivnim pravnim propisima i uz uvažavanje njihove životne situacije.
 7. Od zaposlenog se očekuje:

–         da bude pošten, nepristrasan i efikasan,

–         da svoje poslove obavlja časno, stručno i savjesno u skladu sa najvišim profesionalnim standardima, propisima i rokovima,

–         da bude ljubazan i predusretljiv u svim svojim službenim ophođenjima sa korisnicima, kolegama i saradnicima,

–         da u privatnom životu pokazuje moralno i društveno prihvatljivo ponašanje,

–         da se stalno stručno usavršava.

 1. Zaposleni ne smije da djeluje samovoljno ili na štetu bilo kog lica, grupe ljudi ili pravnog lica, niti protiv ciljeva i odluka Centra.
 2. Zaposleni ne smije da dozvoli da njegov privatan interes dođe na bilo koji način u sukob sa poslom koji obavlja. Zaposleni je dužan da izbjegne sukob interesa, bez obzira na to da li je on stvaran, potencijalan ili prividan. Zaposleni, ni u kom slučaju, svoje zaposlenje u Centru ili svoj položaj ne smije da koristi za ostvarivanje privatnog interesa.
 3. Privatni interes zaposlenog obuhvata bilo kakvu korist koju mogu imati on, njegova porodica, bliski rođaci, prijatelji, lica ili organizacije sa kojima ima ili je imao poslovne i političke veze. Zaposleni ima obavezu da obavjesti direktora Centra o svakom slučaju mogućeg, stvarnog ili prividnog sukoba interesa.
 4. Zaposleni ne smije da traži, niti da prima novac, poklone vrijednosti veće od 20 KM, te usluge, gostoprimstvo ili bilo kakvu drugu vrstu koristi za sebe ili za druge u vezi sa obavljanjem dužnosti.
 5. Zaposleni ili član uže porodice zaposlenog ne može ulaziti u bilo kakve pravne poslove ili odnose saradnje sa licima koja koriste prava i usluge Centra sa namjerom sticanja lične koristi ili obezbjeđenja povoljnijeg položaja.
 6. Zaposleni je obavezan da čuva podatke o ličnosti, zahtjevima, stanju i pravima korisnika  kao i o drugim povjerljivim podacima i dokumentima do kojih dođe u toku obavljanja posla, odnosno koji nastanu kao rezultat tog posla. Pristup informacijama zaposleni obezbjeđuje u skladu sa zakonom, a istupanje u javnosti prema odobrenju direktora i koordinatora za partnerstvo u zajednici.

Svakodnevno ponašanje na poslu

U svakodnevnom poslu zaposleni je obavezan da :

–         Poštuje radno vrijeme i bude tačan u dolasku i odlasku sa posla;

–         Poštuje zakazane termine i propisane i dogovorene rokove;

–         Ne napušta radno mjesto bez potrebe i bez najave tokom radnog vremena i da ne obavlja privatne poslove i razgovore;

–         Poštuje nadređene i odluke koje oni donose;

–         Prikladno se odijeva i da ima visoke standarde lične higijene i urednosti. Neprikladnom odjećom smatra se naročito: neprimjereno kratke suknje, bluze sa velikim dekolteom, tankim bretelama ili bez rukava, izrazito kratke i providne bluze, kratke pantalone;

–         Vodi računa o čistoći i urednosti radne okoline;

–         Primjerno oslovljava u komunikaciji;

–         Se izvine i ispravlja greške;

–         Izbjegava i ne  učestvuje u svađama i sukobima;

–         Izbjegava učestvovanje u glasinama, ogovaranju i drugim vrstama negativne i štetne komunikacije;

–         Pokazuje lojalnost tj. da vodi računa o poslovnim interesima i ciljevima Centra na svakom mjestu i svakoj prilici i mimo radnog vremena;

–         U slučaju privremene smanjene sposobnosti, ličnih problema ili nekih drugih razloga zbog kojih nije u stanju da odgovori svojim obavezama na poslu, obavjesti direktora Centra, koji će vanredne situacije i lične probleme u kojima se našao zaposleni nastojati da uskladi sa potrebama posla;

–         Izbjegne svaki oblik fizičkog i emocionalnog zlostavljanja.: prijetnje, vulgarno izražavanje, ispadi bijesa, vrijeđanje i omalovažavanje, verbalni i fizički napadi, seksualno zlostavljanje, kao i druga nasilnička ponašanja koja čine radno okruženje nekvalitetnim za rad i ozbiljno ugrožavaju međuljudske odnose, te su najstrožije zabranjena i predstavljaju težu povredu radnih obaveza;

–         Ne koristi i ne unosi u radne prostorije alkohol, drogu i oružje;

–         Se sa poštovanjem, pažljivo i odgovorno odnosi prema imovini Centra, da je koristi jedino i isključivo u poslovne svrhe, ne iznosi je iz poslovnih prostorija bez odobrenja rukovodioca i da u potpunosti nodoknadi štetu koja nastane na imovini zbog nesavjesnog odnosa prema njoj;

–         Poslovni prostor Centra koristi u utvrđenom radnom vremenu, a korištenje prostora van utvrđenog radnog vremena odobrava direktor Centra;

–         Poštuje procedure i uputstva u radu i da definisane obaveze, odgovornosti i ovlaštenja iz opisa radnog mjesta obavlja po najvišim profesionalnim standardima.

Ja,                               radnik Centra izjavljujem da sam upoznat/a sa Kodeksom ponašanja u Centru, da sam ga u potpunosti razumio/jela i da sam saglasan/a sa odredbama ovog Kodeksa, što i svojim potpisom potvrđujem.