Misija

MISIJA

Centar za socijalni rad Trebinje je javna služba, organizovana kao ustanova socijalne zaštite, koju je osnovala Opština Trebinje u cilju vršenja djelatnosti i poslova od posebnog društvenog interesa usmjerenih na obezbjeđenje socijalne sigurnosti ljudi i otklanjanja posljedica stanja socijalne potrebe u svim oblastima života i rada, kao i pružanja socijalnih usluga ljudima u stanju socijalne potrebe. Osnovne uloge Centra su:

 • uloga  javne službe koja vrši javna ovlaštenja,
 • uloga stručne službe koja otkriva, prati, istražuje, analizira socijalne potrebe lokalnog stanovništva, predlaže mjere, pokreće incijative za različite aktivnosti i planira mjere kojima se potrebe zadovoljavaju, i
 • uloga incijatora i pokretača različitih vidova okupljanja i djelovanja građana oko rješavanja socijalnih problema i koordinatora aktivnosti različitih aktera u zajednici koji rade na  zadovoljavanju socijalnih potreba građana.

Poslovi javnih ovlaštenja obuhvataju:

 • Utvrđivanje i realizacija prava iz socijalne zaštite;
 • Provođenje porodične zaštite i ostvarivanje funkcije organa starateljstva;
 • Praćenje, ocjena i revizija utvrđenih prava iz svih oblasti;
 • Krivično pravna zaštita maloljetnih prestupnika;
 • Isplata novčanih davanja korisnicima;
 • Pružanje socijalnih usluga i podrške korisnicima;
 • Vođenje i ažuriranje zakonski definisane evidencije (baza podataka, kancelarijsko poslovanje, dosijei itd).

Poslovi stručne službe su:

 • Otkrivanje, praćenje i procjenjivanje pojedinačih i društvenih socijalnih potreba, istraživanje i analiza situacije i razvoj specifičnih programa koji odgovaraju na potrebe;
 • Analiziranje i planiranje aktivnosti za poboljšanje sistema socijalne zaštite i razvoja novih modela i pristupa u socijalnom radu;
 • Razvoj ljudskih i institucionalnih kapaciteta  zajednice za potrebe socijalne zaštite;
 • Razvoj i unapređenje preventivnih aktivnosti koje doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema.

Poslovi inciranja i koordinacije incijativa građana su:

 • Razvoj saradnje sa nosiocima (Opštinom i Republikom) i akterima u socijalnoj zaštiti (NVO, porodice, javne ustanove, mjesne zajednice) i podrška razvoju kapaciteta ovih institucija;
 • Implementacija Projekata aktivnosti u zajednici;
 • Iniciranje organizovanja građana i osnivanja udruženja, podrška postojećim udruženjima;
 • Podrška radu Koordinacionog tijela za unapređenje sistema socijalne zaštite  u Trebinju;
 • Pružanje podrške u radu centrima za socijalni rad iz regije.
 • Podsticanje, organizovanje i koordinisanje profesionalnog i dobrovoljnog rada u oblasti socijalne zaštite.

Navedene poslove obavljaju zaposleni samostalno, timski i u saradnji sa drugim institucijama u sistemu socijalne zaštite ili sa organizacijama iz drugih sektora i sistema. Za izvršavanje zadataka koriste metode stručnog socijalnog, pedagoškog, psihološkog, pravnog i zdravstvenog rada individualno kombinujući interdisciplinarne i multisektoralne timove.

———————————————————————————————————————————————————————

VIZIJA

Centar za socijalni rad Trebinje teži da bude vodeća ustanova socijalne zaštite u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, prepoznatljiva po svojoj stručnosti, incijativnosti, kreativnosti, razvoju usluga primjerenih potrebama korisnika,  te nosilac istraživanja, planiranja, realizovanja socijalnih aktivnosti u opštini za zadovoljavanje pojedinačnih i zajedničkih socijalnih potreba i razvoja sistema socijalne zaštite.

———————————————————————————————————————————————————————–

POLITIKA KVALITETA

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TREBINJE

 JU Centar za socijalni rad Trebinje razvija mješoviti sistem usluga koristeći raspoložive resurse svih aktera u zajednici: javnih službi iz različitih oblasti, organa države, entiteta, udruženja građana i nevladinih organizacija, mjesnih zajednica, vjerskih organizacija, preduzeća, ustanova, medija, porodica i pojedinaca u najboljem interesu korisnika.

 Svaka osoba koja se obrati JU CSR Trebinje biće primljena profesionalno, dobiće adekvatnu informaciju i pomoć bez obzira na polne, starosne, statusne, vjerske, nacionalne, ideološke političke i druge razlike.

 Uloga zaposlenih u JU CSR Trebinje je da zajedno sa korisnikom istraži i procijeni potrebe i iznađe najefikasnije rješenje za zadovoljavanje njegovih potreba u obimu koji je propisan zakonima iz ove oblasti, i uz uvažavanje njihove životne situacije i vodeći računa o realnom stanju u lokalnoj zajednici.

 Rad JU CSR Trebinje organizuje se tako da zaposleni imaju što neposredniji kontakt sa korisnikom i njegovom porodicom poštujući pravo na život u zajednici i u prirodnom okruženju.

Socijalno najugroženiji korisnici, imaju prioritet u pristupu uslugama i zadovoljavanju potreba, a svim korisnicima usluga zagarantovana je diskrecija, tajnost podataka i informacija, koje daju, iz ličnog i porodičnog života i poštovani su kao ličnosti .

JU CSR Trebinje svoje usluge zasniva na: zakonski definisanim pravima, individualnim potrebama korisnika, finansijskim mogućnostima i partnerskim odnosima sa drugim akterima u sistemu.

 JU CSR Trebinje posebnu pažnju posvećuje izgradnji kapaciteta organizacije, podržava i razvija nove pristupe u radu, razvija vlastita iskustva i dobru praksu, koristi se iskustvima drugih, primjenjuje savremene metode rada i poštuje zakonska, stručna, etička i humana načela u radu.

 JU CSR Trebinje reaguje efikasno na promjene u sistemu socijalne zaštite i pomaže razvoj profesionalnog i dobrovoljnog socijalnog rada u zajednici i u okruženju, kao i volenterskog rada u socijalnoj zaštiti.

 JU CSR Trebinje u svom radu primjenjuje zakone, politike, strategije, jasno definisana pravila i procedure uz poštovanje standarda i kvaliteta usluga socijalnog rada.

 O svom radu JU CSR Trebinje redovno izvještava nadležne republičke i gradske organe, redovno sarađuje sa medijima i istražuje mišljenja svih aktera sistema o svom radu.