Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова
Дјелатност
Дјелатност

ЈУ Центар за социјални рад Требиње даљем тексту: ЈУ ЦСР Требиње) је установа социјалне заштите чији је оснивач Општина Требиње и која има за циљ провођење социјалнe и породично-правне заштите, те пружање разних врста услуга из домена социјалног рада. Основанa је 01.07.1976. године. ЈУ ЦСР Требиње се налази у улици Вука Караџића бр. 5. Саставни дио организације и дјелатности Центра су: Центар за дјецу и омладину са посебним потребама и Дневни центар за старе особе. Своје пословање Центар је ускладио са захтјевима стандарда ИСО 9001:2015.

Дјелатност ЈУ ЦСР Требиње дефинисана је основним законима. То су: Закон о социјалној заштити, Породични закон и Закон о систему јавних служби. Поред набројаних закона примјењује се низ других као што су Закон о општем управном поступку, Закон о кривичном поступку, Кривични законик, Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницимау кривичном поступку, Закон о заштити од насиља у породици, Закон о ванпарничном поступку и још више од 10 закона, као и више десетина подзаконских аката (правилника, уредби, упутстава, одлука итд). Поред законски дефинисаних функција, ЈУ ЦСР Требиње своју дјелатност остварује и на основу одлука оснивача: Одлуке о оснивању, Одлуке о проширеним правима у социјалној заштити Града Требиња, других правних аката као што су правилници, статути, програми, те важеће Стратегије развоја социјалне заштите ГрадаТребиња 2018-2023. године.

1. Послови  јавних овлаштења :

У провођењу социјалне заштите и социјалног рада, ЈУ ЦСР Требиње врши сљедећа јавна овлашћења:
 • пружа прву стручну помоћ грађанима,
 • рјешава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити Републике Српске и Одлуком о проширеним правима у социјалној заштити Града Требиња,
 • рјешава у првом степену о остваривању права из области породично правне заштите и старатељства,
 • ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у кривичном поступку,
 • пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима из области социјалне заштите,
 • врши надзор над хранитељским породицама,
 • води евиденцију и документацију о правима, пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру своје дјелатности и издаје увјерења на основу евиденције и
 • врши исплату новчаних права утврђених Законом о социјалној заштити и другим прописима и општим актима.

2. Стручни послови у спровођењу социјалне заштите и социјалног рада, породичне  заштите, и то:

 • открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,
 • предлаже и предузима мјере у рјешавању социјалних потреба грађана и прати њихово извршење,
 • предлаже мјере за унапређивање социјалне заштите и планирање развоја система социјалне заштите у локалним заједницама, организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и непосредно пружа социјалне услуге,
 • прати стање у области  породично-правне заштите, покреће иницијативе и предлаже мјере за унапређивање система породичне заштите,
 • развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема,
 • пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, савјетодавне, терапијске услуге и стручну помоћ корисницима,
 • подстиче, организује и координира професионални и добровољни рад у области социјалне заштите,
 • ради на развоју разноврсних модела збрињавања корисника у заједници и социјалних услуга у складу са потребама корисника, развија социјални рад у заједници,
 • пружа услуге помоћи и његе у кући, дневног збрињавања и прихватилишта,
 • подстиче и развија самопомоћ, добровољни рад, међуљудску солидарност, добротворне и хуманитарне дјелатности,
 • обавља послове савјетовалишта за проблеме брака и породице, васпитања дјеце, усвојења, односа родитеља и дјеце,
 • обавља аналитичко-истраживачке послове у локалним заједницама и
 • обавља и друге послове утврђене законом и одлукама јединица локалне самоуправе.

2. Откривање, праћење и процјењивање појединачих и друштвених социјалних потреба и развој специфичних програма који одговарају на потребе;
3. Анализирање и планирање активности за побољшање система социјалне заштите и развоја нових модела и приступа у социјалном раду ;
4. Развој људских и институционалних капацитета  заједнице за потребе социјалних услуга;
5. Развој сарадње са носиоцима (Општином и Републиком ) и актерима у социјалној заштити (НВО,породице, јавне установе, мјесне заједнице) и подршка развоју капацитета ових институција;
6. Имплементација Пројеката активности у заједници;
7. Финансијско праћење и управљање средствима, извјештавање и планирање
9. Послови управљања и рада органа управљања;
10. Извјештавање, информисање и сарадња са јавношћу.

Задатак ЈУ ЦСР Требиње као локалне јавне службе је да континуирано прати и константно осмишљава и успоставља мрежу социјалне подршке у рјешавању социјалних проблема у локалној заједници у којој дјелује. Праћење и истраживање појава директно утиче на конципирање и усмјеравање развоја социјалне заштите. Ова улога ЈУ ЦСР Требиње претпоставка је за остваривање других улога. Заправо, немогуће је говорити о планирању и програмирању мјера социјалне заштите у локалној заједници, превентивној дјелатности, као посебно важној области дјеловања ЈУ ЦСР Требиње, непосредној заштити грађана који се налазе у стању социјалне потребе, а да се довољно не познају феноменолошки, етиолошки и узрочно посљедични аспекти испољавања социјалних проблема у локалној заједници. Отуда важност праћења и проучавања социјалних проблема као важне функције ЈУ ЦСР Требиње, на коју се ослања, односно на основу које би се планирале све акције у области социјалне заштите у локалној заједници