Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова
Корисници
Корисници

Корисници

  • Корисници права и услуга према Закону о социјалној заштити су појединци, чланови породице или породица у цјелини који имају пребивалиште у Републици, који се налазе у стању социјалне потребе, а не могу је задовољити својим радом, приходима од имовине и кориштењем других извора.
  • Страни држављани и чланови њихових породица, лица под међународном правном заштитом која имају дозволу за боравак у Републици, могу остварити права у складу са овим законом и међународним уговором.
  • Лице које није обухваћено ст. 1. и 2. овог члана, а нађе се на територији Републике, може привремено остварити права из социјалне заштите под условима прописаним овим законом, ако то захтијевају посебно тешке животне околности у којима се то лице нашло.

Корисник социјалне заштите је лице које се налази у стању социјалне потребе, и то: 

  • дијете:

– без родитељског старања,

(које нема родитеље, које је напуштено од родитеља, чији родитељи нису у могућности да му пруже потпуно старање зато што су ограничени у вршењу родитељског права или су лишени тог права),

– са сметњама у развоју, (са оштећењима вида, слуха, са сметњама у гласу, говору и језику, са тјелесним оштећењима и хроничним обољењима, са менталном заосталошћу, вишеструким сметњама, или са другим сметњама које доводе до проблема у психомоторном и чулном развоју)

– чији је развој ометен породичним приликама,

(чији родитељи због болести или смрти једног родитеља, несређених породичних односа, материјалних или других разлога нису у могућности да му обезбиједе услове за правилно васпитање, физички и психички развој)

– жртва насиља,

(коме се наноси физичка, психичка и сексуална патња или емоционална бол, као и пријетња таквим дјелима или занемаривање, небрига и незадовољавање основних животних потреба, што га озбиљно спутава да ужива у својим правима и слободама)

– жртва трговине дјецом, (које је врбовано, превезено, скривено, насилно транспортовано или прихваћено пријетњом и употребом силе, обмањивањем, отмицом или другим облицима принуде или преваре, злоупотребом положаја или примања новца, а које је наведено на пристанак властитог експлоатисања)

– са друштвено неприхватљивим понашањем, (које је под ризиком, чини прекршајна и кривична дјела, које се бави скитњом, просјачењем или сличним понашањем нарушава општеприхваћена друштвена правила понашања и важеће законске норме)

– изложено социјално ризичним понашањима, (које због употребе психоактивних супстанци, негативних социјалних утицаја и емоционалних поремећаја нарушава и угрожава своје здравље и живот)

– коме је због посебних околности потребна социјална заштита, (које се нађе у стању социјалне потребе због сиромаштва, претрпљене елементарне непогоде, ратног страдања, избјеглиштва, миграције, репатријације, смрти једног или више чланова породице, дуготрајног лијечења, отпуста из установе или других непредвидивих околности)

  •  пунољетно лице:

– материјално необезбијеђено и за рад неспособно лице, (које нема неопходних средстава за издржавање, неспособно је за рад и не може обезбиједити средства за живот по неком другом основу)

– са инвалидитетом, (код кога се као посљедица повреде, болести или урођене мане појављује губитак или ограничавање способности обављања активности које су неопходне за свакодневни живот на начин или у обиму који се сматрају нормалним за лица истих година, пола, културе и образовања)

– старије, без породичног старања, (које има више од 65 година, а које због трајних промјена у психосоцијалном и здравственом стању не може задовољавати своје основне животне потребе)

– са друштвено негативним понашањем, (које се одаје беспосличарењу, скитњи, просјачењу или другом друштвено негативном понашању)

– жртва злоупотребе психоактивних супстанци, (које је дошло у стање социјалне потребе због употребе дрога или алкохола, које дуже вријеме употребљава ове супстанце због чега има проблеме у социјалним и породичним односима, здрављу и материјалној егзистенцији)

– жртва насиља у породици, (коме се у породичном окружењу наноси физичка, психичка, економска и сексуална патња или емоционална бол, као и пријетња таквим дјелима, а које се због тих околности нађе у стању социјалне потребе)

– жртва трговине људима, (које је врбовано, превезено, скривено, насилно транспортовано или прихваћено пријетњом и употребом силе, обмањивањем, отмицом или другим облицима принуде или преваре, злоупотребом положаја или примања новца, а које је наведено на пристанак властитог експлоатисања)

– коме је због посебних околности потребна социјална заштита (које се нађе у стању социјалне потребе због сиромаштва, дуготрајне незапослености, претрпљене елементарне непогоде, ратног страдања, избјеглиштва, миграције, репатријације, смрти једног или више чланова породице, дуготрајног лијечења, издржавања казне, отпуста из установе или других непредвидивих околности)

– Породица, у смислу, јесте животна заједница родитеља, дјеце и других сродника.

Породицу чине брачни и ванбрачни супружници, дјеца брачна, ванбрачна, усвојена и пасторчад, као и дјеца дата под старатељство и узета на издржавање, и други сродници у међусобној обавези издржавања.

Домаћинство, јесте економска животна заједница у којој њени чланови заједнички привређују и учествују у трошењу заједничких прихода.

Дијете, у смислу овог закона, јесте лице до навршених 18 година, осим лица којем је продужено родитељско право.

Захтјев за остваривање права, услуга и мјера социјалне, породичне и дјечије заштите