Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова
О центру
О центру
 Назив  ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД   ТРЕБИЊЕ
 Адреса/Тел./Факс  Ул. Вука Караџића бр.5; 059-260–   201; 260-464
 Директор  Зоран Анђушић, в.д. директор-а
 Датум регистрације  02.07.1976.
 Број рјешења  У/И бр.306/76
 Број запослених  37

 

Центар за социјални рад Требиње је јавна служба, организована као установа социјалне заштите, коју је основала Општина Требиње у циљу вршења дјелатности и послова од посебног друштвеног интереса усмјерених на обезбјеђење социјалне сигурности људи и отклањања посљедица стања социјалне потребе у свим областима живота и рада, као и пружања социјалних услуга људима у стању социјалне потребе.

Основне улоге Центра су:

 • улога  јавне службе која врши јавна овлаштења,
 • улога стручне службе која открива, прати, истражује, анализира социјалне потребе локалног становништва, предлаже мјере, покреће инцијативе за различите активности и планира мјере којима се потребе задовољавају, и
 • улога инцијатора и покретача различитих видова окупљања и дјеловања грађана око рјешавања социјалних проблема и координатора активности различитих актера у заједници који раде на  задовољавању социјалних потреба грађана.

Послови јавних овлаштења обухватају:

 • Утврђивање и реализација права из социјалне заштите;
 • Провођење породичне заштите и остваривање функције органа старатељства;
 • Праћење, оцјена и ревизија утврђених права из свих области;
 • Кривично правна заштита малољетних преступника;
 • Исплата новчаних давања корисницима;
 • Пружање социјалних услуга и подршке корисницима;
 • Вођење и ажурирање законски дефинисане евиденције (база података, канцеларијско пословање, досијеи итд).

Послови стручне службе су:

 • Откривање, праћење и процјењивање појединачих и друштвених социјалних потреба, истраживање и анализа ситуације и развој специфичних програма који одговарају на потребе;
 • Анализирање и планирање активности за побољшање система социјалне заштите и развоја нових модела и приступа у социјалном раду;
 • Развој људских и институционалних капацитета  заједнице за потребе социјалне заштите;
 • Развој и унапређење превентивних активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема.

Послови инцирања и координације инцијатива грађана су:

 • Развој сарадње са носиоцима (Општином и Републиком) и актерима у социјалној заштити (НВО, породице, јавне установе, мјесне заједнице) и подршка развоју капацитета ових институција;
 • Имплементација Пројеката активности у заједници;
 • Иницирање организовања грађана и оснивања удружења, подршка постојећим удружењима;
 • Подршка раду Координационог тијела за унапређење система социјалне заштите  у Требињу;
 • Пружање подршке у раду центрима за социјални рад из регије.
 • Подстицање, организовање и координисање професионалног и добровољног рада у области социјалне заштите.

Летак