Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова
Запослени
Запослени

 

Р.б. Квалификација Број извршилаца Попуњеност и запосленост
1. Дипл. социјални радници 6 6
2. Дипл. правник 3 3
3.
Дипл. специјални педагог
1 1
4.
Дипл. педагог
1 1
5.
Дефектолог-логопед
1 1
6. Дипл.психолог 4 4
7. Рачуновођа-књиговођа 2 2
8. Возач-логистичар 1 1
9. Хигијеничар-домаћица 1 1
10. Медицинска сестра (његоватељица) 2 2
11.
Геронто домаћица
1 1
12. Домаћица у ДЦ за старе 1 1
13. Директор 1 1
14. Социолог 3 3
15. Административни радник 9 9
16.
Менаџери служби (из круга стручних радника)
2 2 (у оквиру пуног радног времена)
Укупно (без менаџера) 37 37

 

Поред запослених радника у раду  ЦСР повремено учествују волонтери,  активисти из мјесних заједница,  чланови Волонтерског сервиса,  други грађани и чланови партнерских организација.

КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Сврха кодекса

Сврха овог документа је да дефинише смјернице и правила и упути запослене у Центру за социјални рад Требиње даљем тексту Центар) како да своје понашање прилагоде радном окружењу, а у складу са моралним и професионалним нормама и опште прихваћеним вриједностима у социјалном раду.

Сврха овог кодекса је и да упозна грађане какво понашање да очекују и имају право да захтијевају од запослених у Центру.

Мишљење и закључци о Центру доносе се на основу понашања запослених појединаца, које утиче на укупну радну атмосферу и зато понашање на послу није приватна ствар него представља опште прихваћену личну и професионалну обавезу свих запослених.

 

Подручје примјене

Овај кодекс се односи на све запослене у Центру, приправнике који заснивају радни однос или имају статус волонтера у Центру или партнерским организацијама и волонтере са којима Центар закључи волонтерски уговор.

Овај кодекс се односи и на сва физичка лица и запослене у правним лицима ангажоване на пословима социјалне заштите са којима Центар закључи партнерске уговоре, споразуме и протоколе о сарадњи или повјери обављање послова.

Принципи

 1. Запослени је дужан да се увијек понаша на начин којим се чува и унапређује повјерење грађана и корисника у Центар.
 2. Запослени своју дужност треба да обавља у складу са правним прописима, професионалним и етичким стандардима.
 3. Запослени се у свом раду руководи стручним знањима, Политиком Центра и начелима социјалне правде, једнакости, хуманизма, солидарности и људских права.
 4. Запослени своју дужност одваја од политичких, вјерских, идеолошких, личних и институционалних утицаја и интереса.
 5. Запослени своје услуге пружа појединцима и групама без обзира на биолошке, личне, статусне, вјерске, идеолошке, и политичке разлике.
 6. Запослени мора да пружи социјалну помоћ (материјалну, услуге) свим лицима која ту помоћ требају у границама и обиму прописаним позитивним правним прописима и уз уважавање њихове животне ситуације.
 7. Од запосленог се очекује:
  • да буде поштен, непристрасан и ефикасан,
  • да своје послове обавља часно, стручно и савјесно у складу са највишим професионалним стандардима, прописима и роковима
  •  да буде љубазан и предусретљив у свим својим службеним опхођењима са корисницима, колегама и сарадницима,
  • да у приватном животу показује морално и друштвено прихватљиво понашање,
  • да се стално стручно усавршава.
 1. Запослени не смије да дјелује самовољно или на штету било ког лица, групе људи или правног лица, нити против циљева и одлука Центра.
 2. Запослени не смије да дозволи да његов приватан интерес дође на било који начин у сукоб са послом који обавља. Запослени је дужан да избјегне сукоб интереса, без обзира на то да ли је он стваран, потенцијалан или привидан. Запослени, ни у ком случају, своје запослење у Центру или свој положај не смије да користи за остваривање приватног интереса.
 3. Приватни интерес запосленог обухвата било какву корист коју могу имати он, његова породица, блиски рођаци, пријатељи, лица или организације са којима има или је имао пословне и политичке везе. Запослени има обавезу да обавјести директора Центра о сваком случају могућег, стварног или привидног сукоба интереса.
 4. Запослени не смије да тражи, нити да прима новац, поклоне вриједности веће од 20 КМ, те услуге, гостопримство или било какву другу врсту користи за себе или за друге у вези са обављањем дужности.
 5. Запослени или члан уже породице запосленог не може улазити у било какве правне послове или односе сарадње са лицима која користе права и услуге Центра са намјером стицања личне користи или обезбјеђења повољнијег положаја.
 6. Запослени је обавезан да чува податке о личности, захтјевима, стању и правима корисника као и о другим повјерљивим подацима и документима до којих дође у току обављања посла, односно који настану као резултат тог посла. Приступ информацијама запослени обезбјеђује у складу са законом, а иступање у јавности према одобрењу директора и координатора за партнерство у заједници.

Свакодневно понашање на послу

У свакодневном послу запослени је обавезан да :

 • Поштује радно вријеме и буде тачан у доласку и одласку са посла;
 • Поштује заказане термине и прописане и договорене рокове;
 • Не напушта радно мјесто без потребе и без најаве током радног времена и да не обавља приватне послове и разговоре;
 • Поштује надређене и одлуке које они доносе;
 • Прикладно се одијева и да има високе стандарде личне хигијене и уредности. Неприкладном одјећом сматра се нарочито: непримјерено кратке сукње, блузе са великим деколтеом, танким бретелама или без рукава, изразито кратке и провидне блузе, кратке панталоне;
 • Води рачуна о чистоћи и уредности радне околине;
 • Примјерно ословљава у комуникацији;
 • Се извине и исправља грешке;
 • Избјегава и не учествује у свађама и сукобима;
 • Избјегава учествовање у гласинама, оговарању и другим врстама негативне и штетне комуникације;
 • Показује лојалност тј. да води рачуна о пословним интересима и циљевима Центра на сваком мјесту и свакој прилици и мимо радног времена;
 •  У случају привремене смањене способности, личних проблема или неких других разлога због којих није у стању да одговори својим обавезама на послу, обавјести директора Центра, који ће ванредне ситуације и личне проблеме у којима се нашао запослени настојати да усклади са потребама посла;
 •  Избјегне сваки облик физичког и емоционалног злостављања.: пријетње, вулгарно изражавање, испади бијеса, вријеђање и омаловажавање, вербални и физички напади, сексуално злостављање, као и друга насилничка понашања која чине радно окружење неквалитетним за рад и озбиљно угрожавају међуљудске односе, те су најстрожије забрањена и представљају тежу повреду радних обавеза;
 • Не користи и не уноси у радне просторије алкохол, дрогу и оружје;
 • Се са поштовањем, пажљиво и одговорно односи према имовини Центра, да је користи једино и искључиво у пословне сврхе, не износи је из пословних просторија без одобрења руководиоца и да у потпуности нодокнади штету која настане на имовини због несавјесног односа према њој;
 • Пословни простор Центра користи у утврђеном радном времену, а кориштење простора ван утврђеног радног времена одобрава директор Центра;
 • Поштује процедуре и упутства у раду и да дефинисане обавезе, одговорности и овлаштења из описа радног мјеста обавља по највишим професионалним стандардима.

Ја, радник Центра изјављујем да сам упознат/а са Кодексом понашања у Центру, да сам га у потпуности разумио/јела и да сам сагласан/а са одредбама овог Кодекса, што и својим потписом потврђујем.