Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова
Права у социјалној заштити
Права у социјалној заштити

Законом о социјалној заштити у РС утврђена су права у социјалној заштити (новчана помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју, смјештај у установу, збрињавање у хранитељску породицу, помоћ и њега у кући, дневно збрињавање, једнократна новчана помоћ и савјетовање).

Приоритетно, наведена права у социјалној заштити остварују лица која су неспособна за рад, а који су без властитих прихода и прихода породице као и подршке сродника, те лица која су због свог физичког и здравственог стања зависна од помоћи друге особе, као и она лица која се из неког специфичног разлога нађу у стању социјалне потребе.

   1. Права у социјалној заштити

 • новчана помоћ
 • додатак за помоћ и његу другог лица,
 • додатак за помоћ и његу другог лица,
 • подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју,
 • смјештај у установу,
 • збрињавање у хранитељску породицу,
 • помоћ и њега у кући,
 • дневно збрињавање,
 • једнократна новчана помоћ
 • савјетовање
 • лична инвалиднина

   2. Новчана помоћ

Новчана помоћ је право које може остварити појединац неспособан за рад као и породица у цјелини чији чланови нису способни за рад, који нема властитих прихода или чији су укупни приходи за издржавање испод нивоа новчане помоћи утврђене овим законом, који нема вишак стамбеног простора, који нема другу имовину из чије се вриједности могу осигурати средства за издржавање, који нема сроднике који имају обавезу да га издржавају у складу са Породичним законом, или ако ти сродници због инвалидности и друге објективне спријечености нису у могућности и способни да га издржавају и извршавају обавезу издржавања.

Новчана помоћ служи за задовољавање основних животних потреба. Корисник новчане помоћи може бити појединац, чланови породице или породица у цјелини.

Новчана помоћ се исплаћује мјесечно, а основица за утврђивање висине новчане помоћи у текућој години је просјечна нето плата у Републици Српској остварена у претходној години. Висина новчане помоћи утврђује се зависно од броја чланова породице, у проценту од утврђене основице:

 •  за појединца 17% од основице,
 • за породицу са два члана 22% од основице,
 • за породицу са три члана 27% oд основице,
 • за породицу са четири члана 30% од основице,
 • за породицу са два пет и више чланова 33% од основице.

   3. Додатак за помоћ и његу другог лица

Право на додатак за помоћ и његу другог лица има лице старије од три године којем је због тјелесних, менталних, чулних поремећаја, изражених промјена у здравственом стању, неопходна стална помоћ и њега другог лица, под условом да ово право не може остварити по другом основу и не користи право на смјештај у установи социјалне заштите, као и лица која су потпуно или дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица у задовољавању основних животних и физиолошких потреба.

Додатак за помоћ и његу другог лица признаје се на основу налаза и мишљења стручних комисија.Висина додатка за помоћ и његу другог лица обрачунава се у проценту од просјечне нето плате остварене у Републици Српској у претходној години и износи:

 • 22% од основице за лице које цјелодневно и у потпуности зависи од другог лица у задовољавању основних животних и физиолошких потреба, и које није у могућности да уз употребу било којих помагала само задовољи те потребе и
 • 11% од основице за лице којем је неопходна дјелимична помоћ другог лица у задовољавању основних животних и физиолошких потреба.

   4. Подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју

Право на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју имају дјеца и омладина са физичким, менталним, чулним или комбинованим сметњама у развоју код којих је извршена процјена потреба и усмјеравање дјеце и омладине, а која су послије завршене основне школе, а најкасније до навршене 30. године живота, укључена у процес образовања, а то право не могу остварити по другом основу.

Ово право се остварује у виду накнада за: трошкове смјештаја и трошкове градског, односно међуградског превоза у висини износа цијене мјесечне карте. Дјеци и омладини упућеној на образовање ван мјеста пребивалишта, осим претходно наведених трошкова, признају се трошкови превоза до мјеста пребивалишта једном мјесечно у висини стварних трошкова најниже цијене карте јавног саобраћаја.

   5. Смјештај у установу

Смјештај у установу подразумијева збрињавање у установу социјалне заштите и у другу установу која се налази ван система социјалне заштите, а примјерена је и испуњава услове за збрињавање корисника социјалне заштите.

Смјештај у установу социјалне заштите остварује се избором и упућивањем корисника у одговарајућу установу у којој се обезбјеђује становање, исхрана, одијевање, њега, помоћ, брига, васпитање и образовање, оспособљавање за привређивање, радне, културно-забавне, рекреативно-рехабилитационе активности, здравствена заштита и друге услуге, а смјештај се врши на основу рјешења надлежног Центра за соцоијални рад и уговора о смјештају који закључују установа за смјештај и надлежни Центар за социјални рад.

   6. Збрињавање у хранитељску породицу

Збрињавање у хранитељску породицу је облик збрињавања корисника у породицу која му обезбјеђује задовољавање основних животних потреба, која брине о личности корисника и помаже му у остваривању његових права и извршавању обавеза. Право на збрињавање у хранитељску породицу има лице које, у складу са о Законом о социјалној заштити РС, има право на смјештај у установу.

Хранитељска породица је породица са једним или више пунољетних лица која се бави услугама збрињавања дјеце или пунољетних лица, за коју је извршена процјена и оспособљавање за хранитељство, која испуњава прописане услове и остварује накнаду за своје пружене услуге.

У хранитељску породицу може се збринути највише троје дјеце, односно двоје дјеце са инвалидитетом, с тим да укупан број дјеце која живе у породици хранитеља, рачунајући и дјецу хранитеља, не може бити већи од петоро дјеце.

Међусобни односи Центра за соцвијални рад и хранитељске породице у којој се збрињава корисник, уређују се уговором, на основу рјешења о збрињавању, које доноси надлежни Центар.

   7. Помоћ и њега у кући

Право на помоћ и његу у кући обезбјеђује се старијем изнемоглом лицу, тешко обољелом лицу и другом лицу које није у стању да се брине о себи и то:

 • Ако лице нема могућности да помоћ и његу у кући обезбиједи властитим средствима и средствима сродника који има обавезу издржавања у складу са законом,
 • ако лице није закључило уговор о доживотном издржавању,
 • ако лице није уговором о даровању отуђило имовину и
 • ако укупни приходи корисника по свим основама не прелазе износ од 50% основице за утврђивање новчане помоћи у текућој години

Помоћ и њега у кући обухвата обављање кућних послова, одржавање личне хигијене, набавку хране и организовање исхране и задовољавање других свакодневних потреба.

   8. Дневно збрињавање

Право на дневно збрињавање обухвата различите врсте организованих дневних услуга и боравака изван властите породице кроз које се обезбјеђују исхрана, њега, чување, брига о здрављу, васпитању и образовању, психосоцијална рехабилитација, радна окупација и друге услуге.

Дневно збрињавање може се обављати у другој породици, установи социјалне заштите, засебним центрима или дневним боравцима које организују и пружају јавне установе, удружења грађана, вјерске заједнице и друга правна лица.

Право на дневно збрињавање има дијете и пунољетно лице које има право на смјештај у установу или збрињавање у хранитељску породицу и друго лице које због својих психосоцијалних тешкоћа и других неповољних животних околности има потребу за овим обликом заштите, а на основу рјешења Центра.

   9. Једнократна новчана помоћ

Право на једнократну новчану помоћ обезбјеђује се појединцу, члановима породице или породици у цјелини, (дијете и пунољетно лице) који се тренутно нађу у стању социјалне потребе због сиромаштва, претрпљене елементарне непогоде, ратног страдања, избјеглиштва, миграције, репатријације, смрти једног или више чланова породице, дуготрајног лијечења, отпуста из установе или других непредвидивих околности, и издржавања казне (пунољетна лица).

   10. Савјетовање

Савјетовање је системска и програмирана стручна помоћ коју реализују стручни радници примјеном метода социјалног рада и других друштвено-хуманистичких наука, а чија је сврха помоћ појединцу, члановима породице или породици у цјелини у развијању, допуњавању, очувању и побољшању властитих социјалних могућности, а у случају болести, старости, инвалидности, незапослености, смрти блиских лица, проблема у васпитању дјеце и у односима родитеља и дјеце, проблема ризичних понашања дјеце и омладине, проблема брачних и ванбрачних односа, закључењу брака, насиља у породици, укључивања у свакодневни живот након дужег боравка у институцијама, остваривања појединих социјалних права, те у другим неповољним социјалним околностима и кризним ситуацијама. Савјетовање се спроводи на основу процјене укупних потреба корисника, индивидуалног плана и споразума између пружаоца услуге и корисника.

   11. Лична инвалиднина

Право на личну инвалиднину остварују лица која су:

 • зависна од помоћи и његе другог лица приликом задовољавања основних животних потреба и којима је оштећење, односно обољење настало у развојном периоду, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од 70% до 100%
 • са оштећењем слуха, којима је оштећење, односно обољење настало у развојном периоду, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од најмање 70%
 • са оштећењем урогениталног система, која се налазе у терминалној фази затајења оба бубрега и која имају потребу за хроничном хемодијализом и перитонеалном дијализом, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од 100%
 • обољела од ријетке болести, која је оштећење, односно обољење настало у развојном периоду, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од најмање 70%
 • Личну инвалиднину не могу остварити лица која остварују примања по основу инвалидитета стеченог у рату, као и лица која остварују право на смјештај у установу социјалне заштите и право на збрињавање у хранитељску породицу или која су смјештена у другу установу на терет буџетских средстава.

Висина личне инвалиднине стечене остваривањем права на личну инвалиднину обрачунава се у проценту од просјечне плате након опорезивања остварене у Републици у претходној години и износи:

 • 17% од основице за лице коме је утврђено тјелесно оштећење у висини од 100%
 • 14% од основице за лице коме је утврђено тјелесно оштећење у висини од 90%
 • 2% од основице за лице коме је утврђено тјелесно оштећење у висини од 80%
 • 10% од основице за лице коме је утврђено тјелесно оштећење у висини од 70%

Висину тјелесног оштећења за дјецу до навршених 18 година утврђује Првостепена стручна комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју, а тјелесно оштећење за пунољетна лица утврђује се у складу са прописима којима се уређује медицинско вјештачење у пензијском и инвалидском осигурању РС.

Потребна документација остваривање права у социјалној заштити

   1. Новчана помоћ

 • захтјев за остваривање права
 • увид у личну карту
 • извод из матичне књиге рођених
 • изјава о заједничком домаћинству
 • увјерење да није корисник права из ПИО-а
 • подаци о приходима
 • подаци о имовини

   2. Додатак за помоћ и његу другог лица

 • захтјев за остваривање права
 • увид у личну карту
 • фотокопија чека од пензије или увјерење Фонда ПИО
 • специјалистички налази у складу са здравственим стањем и функционисањем не старији од 6 мјесеци
 • налаз и мишљење Првостепене стручне Комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивање функционалног стања корисника

   3. Подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју

 • увид у личну карту
 • увјерење о редовном школовању
 • налаз и мишљење Првостепене стручне Комисије

   4. Смјештај у установу

 • захтјев за остваривање права
 • увид у личну карту
 • извод из матичне књиге рођених
 • изјава о заједничком домаћинству
 • увјерење о материјалном статусу
 • комплетна медицинска документација
 • подаци о имовини
 • подаци о сродницима

   5. Збрињавање у хранитељску породицу

 • захтјев за остваривање права
 • увид у личну карту корисника и хранитеља
 • извод из матичне књиге рођених
 • изјава о заједничком домаћинству
 • увјерење о материјалном статусу корисника
 • увјерење о материјалном статусу хранитеља
 • налаз или увјерење о здравственом стању (мишљење породичног љекара или, налаз и мишљење љекара специјалисте)
 • извод из МКУ(за дјецу без родитеља)

  6. Помоћ и њега у кући

 • захтјев за остваривање права
 • увид у личну карту
 • извод из матичне књиге рођених
 • копија здравствене књижице
 • чек од пензије
 • налаз или увјерење о здравственом стању (мишљење породичног љекара или, налаз и мишљење љекара специјалисте)

   7. Дневно збрињавање

 • захтјев за остваривање права
 • увид у личну карту
 • извод из матичне књиге рођених
 • изјава о заједничком домаћинству
 • увјерење о материјалном статусу
 • комплетна медицинска документација
 • подаци о имовини
 • подаци о сродницима

   8. Једнократна новчана помоћ

 • захтјев за остваривање права
 • увид у личну карту
 • изјава о заједничком домаћинству
 • доказ о материјалном и радном статусу за све чланове домаћинства
 • медицинска документација

   9. Савјетовање

 • захтјев за остваривање права

   9. Лична инвалиднина

 • Медицинска документација
 • Увид у личну карту
 • Налаз и мишљење Првостепене стручне Комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју и Комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју о висини тјелесног оштећења ( наведени подаци се односе за малољетна лица)
 • Налаз и мишљење Првостепене стручне комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивања функционалног стања корисника (наведени подаци се односе за пунољетна лица)
 • Налаз, оцјена и мишљење о утврђивању висине тјелесног оштећења Фонда ПИО