Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова
Проширена права у социјалној заштити
Проширена права у социјалној заштити

Проширена права су права установљена Одлуком о проширеним правима у социјалној заштити Града Требиња (Службени гласник града Требиња број 3 од 5.4.2013. године). Одлуком се уређују права у области социјалне заштите која нису регулисана Законом о социјалној заштити Републике Српске, а која остварују појединци и породице у Требињу, као и висина, услови и начин остваривања тих права (проширена права).

 1. Помоћ за задовољавање повећаних хигијенских потреба – Ово право остварују лица са инвалидитетом која због проблема контролисања столице и мокрења имају повећане хигијенске потребе и повећане трошкове одржавања хигијене. Право остварују лица код којих је неспсобност наступила прије петнаессте године живота, као и лица код којих је неспособност наступила у радно способном периоду ( до 65 година живота) и траје док за то постоје Одлуком прописани услови. Право на помоћ за задовољавање повећаних хигијенских потреба остварује се на основу налаза и мишљења Првостепене стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју и Првостепене стручне комисије за утврђивање комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивања функционалног стања корисника (комисије формира Град). Висина права на помоћ за задовољавање повећаних хигијенских потреба се обрачунава у проценту од просјечне нето плате остварене у Републици Српској у претходној години и износи: 15% од основице за лице код којег остоји инконтиненција столице и мокрење и 10% од основице за лице које има честе незгоде у контроли столице и мокрења.
 2. Помоћ за услуге персоналне асистенције – Услуге персоналне асистенције остварује лице које, због недовољне менталне развијености или сљепоће или физичких сметњи које су наступиле у развојном периоду, има потребу за сталним присуством другог лица приликом кретања. Помоћ за услуге персоналне асистенције исплаћује се у новцу мјесечно. Ово право остварује се на основу налаза и мишљења Првостепене стручне комисије о утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите, утврђивања функционалног стања корисника и налаза и мишљења Првостепене стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју и резултата процјене стања и потреба особа са инвалидитетом. Висина права обрачунава се у проценту од просјечне нето плате остварене у Републици Српској у претходној години и износи 10% од основице. Лице које је остварило право наПомоћ за опрему корисника смјештеног у хранитељску породицу не може остварити право на помоћ за услуге персоналне асисатенције.
 3. Новчана помоћ за вријеме чекања на запослење лица са сметњама у психофизичком развоју – Ово право оствароју лица са сметњама у психофизичком развоју која су у складу са законима из области образовања оспособљена за рад и нису у могућности да се запосле дуже од двије године од завршетка школовања. Ова лица имају право на новчану помоћ до тренутка запослења, под условом да траже запослење и редовно се јављају Заводу за запошљавање. Право кориснику престаје ако се запосли или ако одбије посао за који је оспособљен. Ова новчана помоћ утврђује се у висини 10% од просјечне плате у Републици Српској у претходној години. Лице које је остварило право наПомоћ за опрему корисника смјештеног у хранитељску породицу и једнократну новчану помоћ за посебна стања социјалне потребе не може остварити право на новчану помоћ за вријеме чекања на запослење.Запослена особа која је раније користила или је могла користити новчану помоћ за вријеме чекања на запослење, а која изгуби посао без своје кривице, може исту поново остварити након што искористи права по основу прописа из радног осигурања.
 4. Помоћ за школовање и оспособљавање омладине без родитељског старања – Ово правоостварује лице над којим је престало старатељство због наступања пунољетства, које се налази на редовном школовању, а до навршене 26. године живота, као и лице које је по пунољетству, а у вријеме редовног школовања, остало без оба родитеља има статус као лице из претходног става. Ово право се обезбјеђује путем услуга социјалног рада и мјесечне новчане помоћи. Новчана помоћ служи за плаћање трошкова смјештаја и исхране, а висина новчане помоћи обрачунава се у проценту од просјечне нето плате остварене у Републици Српској у претходној години и износи 40% од основице за лице које нема властитих прихода а за лице које има властите приходе, пуни износ новчане помоћи умањује се за те приходе.
 5. Помоћ за опрему корисника смјештеног у хранитељску породицу – Ово правоима лице смјештено у хранитељску породицу рјешењем ЈУ Центар за социјални рад Требиње. Ова помоћ се исплаћује једном годишње , а помоћ служи за набавку одјеће, обуће, књига и школског прибора. Висина помоћи је два износа новчане помоћи утврђене Законом о социјалној заштити за појединца.
 6. Једнократна новчана помоћ за трошкове сахране – Ово право имају лица која су извршила сахрану корисника новчане помоћи из социјалне заштите, лица смјештеног у установу социјалне заштите или хранитељску породицу или другог лица које није имало сроднике који су по закону обавезни да га издржавају и нису имала своје имовине, или су је поклонили држави, из које би се измирили трошкови сахране, ако то право не могу остварити по другом основу. Висина једнократне новчане помоћи за трошкове сахране износи до висине најниже цијене сандука са опремом, надгробног натписа, трошкова превоза, трошкова смјештаја у капели и ископа гроба.
 7. Помоћ за сношење трошкова сервисних услуга превоза, исхране и смјештаја ученика са инвалидитетом који стичу основно образовање – Право на помоћ трошкова сервисних услуга превоза, исхране и смјештаја има ученик са сметњама у психофизичком развоју који се налази на основном образовању. Право на помоћ за сношење трошкова исхране и смјештаја има ученик који се образују у специјализованим заводима ван Града Требиња и остварује се према Закону о социјалној заштити, а право на помоћ за сношење трошкова превоза има родитељ дјетета за вријеме трајања школске године уколико станују на удаљености већој од 200 м од школе.Висина помоћи за трошкове превоза утврђује се у износу од 0,50 КМ по километру пута од куће до школе и од школе до куће, а висина помоћи може се увећати за 30% за дјецу која због сметњи у физичком развоју не могу самостално да се крећу.Ученици који се образују у специјализованим заводима ван града Требиња имају право на помоћ за трошкове превоза у висини четири повратне карте јавног превоза од мјеста становања до мјеста школовања са пратиоцем, у току школске године, а помоћ се исплаћује родитељима или организацији за коју родитељи писмено изјаве да ће превозити дијете и та организација се сагласи са изјавом родитеља.
 8. Дијагностичке услуге  – Овим услугама обезбјеђује се стручна помоћ појединцима и породицама које се налазе у различитим животним тешкоћама, а у циљу процјене материјалних, здравствених, породичних, стамбених и других прилика приликом остваривања права у другим системима, а услуге обезбјеђују стручни радници запослени у ЈУ Центар за социјални рад Требиње према стандардима, методама и принципима рада из сваке области.Грађани учествују у финансирању дијагностичких стручних услуга као што су доношење мишљења, увјерења, рјешења, социјалних анамнеза које се траже на лични захтјев у сљедећим случајевима:1. Издавање увјерења за издржавање чланова породице у матичној држави, у сврху пореских олакшица у иностранству гдје се налазе или бораве, плаћа се 100,00 КМ.2. Издавање увјерења о сагласности за привремени боравак малољетне дјеце у иностранству у сврху издавања туристичких виза, плаћа се 30,00 КМ.3. Издавање увјерења о сагласности за привремени боравак пунољетних лица у иностранству у сврху:– запослења ради обезбјеђења егзистенције породице, плаћа се 20,00 КМ,– краћег боравка у иностранству ако је породица у матичној држави материјално обезбијеђена, плаћа се 25,00 КМ,– издавања туристичке визе , плаћа се 30,00 КМ.4. Издавање увјерења о сагласности за отпуст из држављанства, плаћа се 50,00 КМ.5. Издавање социјалне анамнезе којом се доказује статус и положај породице, а у сврху добијања приоритета и олакшица при рјешавању статусних питања породице, плаћа се 50,00 КМ.6. За сва друга увјерења издата на основу члана 160. ЗУП, а на основу проведеног поступка, саслушавања свједока, изласка на терен, ради утврђивања чињеничног стања, а у сврху прибављања неке користи за странку, плаћа се 50,00 КМ.
 9. Услуге за дјецу и омладину са посебним потребама – Дјеца и омладина са сметњама у физичком и психичком развоју остварују социјалне услуге којима се стимулише и потпомаже њихов развој, процес учења, оспособљавање за самосталан живот, интеграција у заједници и помаже родитељима да боље разумију потребе дјеце и да се оспособе како би их успјешно задовољили. Те услуге су индивидуални и групни психосоцијални тремани (стимулативни третмани) са дјецом и родитељима. Право на стимулативне третмане остварује се обављањем ове дјелатности у оквиру Центра за социјални рад, односно његове организационе јединице – Центра за дјецу и омладину са посебним потребама. Ове услуге пружају стручни радници Центра за социјални рад Требиње (дефектолог-логопед, психолог и социјални радник). Врста услуге и њено трајање дефинише се рјешењем ЦСР Требиње на основу индивидуалног плана збрињавања за свако лице.Право на бесплатне услуге остварују:-дјеца код којих је извршена процјена способности и усмјеравање и код којих су индивидуалним планом предложени стимулативни третмани,-дјеца предшколског и основношколског узраста која имају развојне сметње, а код којих није потребно извршити процјену способности и усмјеравање, уколико ове услуге не могу остварити у здравственој, предшколској или школској установи у локалној заједници.Дјеца са развојним сметњама (код којих није потребно извршити процјену способност) која ово право могу остварити у здравственој, предшколској или школској установи у локалној заједници, а желе да користе ове услуге и у Центру за социјални рад Требиње, могу их остварити под условом да плаћају 15,00 КМ по третману, о чему ЦСР склапа уговор са родитељима.

Потребна документација за остваривање права из проширених права у социјалној заштити

   1. Помоћ за задовољавање повећаних хигијенских потреба     

 • Захтјев за остваривање права                                                                                                                                                                                                                        
 • Налаз и мишљење првостепених стручних комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивања функционалног стања корисника и за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју

   2. Помоћ за услуге персоналне асистенције

 • Захтјев за остваривање права
 • Налаз и мишљење првостепених стручних комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивања функционалног стања корисника и за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју                                        

   3. Новчана помоћ за вријеме чекања на запослење лица са сметњама у психофизичком развоју       

 • Захтјев за остваривање права         
 • Свједочанство о завршеном образовању
 • Увјерење (потврда) са бироа

   4. Помоћ за школовање и оспособљавање омладине без родитељског старања               

 • Потврда са факултета да је редован студент
 • Подаци о приходима

   5. Помоћ за опрему корисника смјештеног у хранитељску породицу

 • По службеној дужности (једном годишње)

   6. Једнократна новчана помоћ за трошкове сахране     

 • Захтјев за остваривање права
 • Извод из матичне књиге умрлих
 • Рачун трошкова сахране (најнижа цијена сандука са опремом, надгробног натписа, трошкова превоза, трошкова смјештаја у капели и ископа гроба)

   7. Помоћ за сношење трошкова сервисних услуга превоза, исхране и смјештаја ученика са инвалидитетом који стичу основно образовање.

 • Налаз и мишљење првостепене стручне комисије утврђивање функционалног стања корисника и за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју
 • Потврда о редовном школовању
 • увид у личну карту родитеља                 

   8. Дијагностичке услуге        

 • Захтјев за остваривање права

   9. Услуге за дјецу и омладину са посебним потребама       

 • захтјев за остваривање права                                                                                                                                                                                                                                           –
 • извод из матичне књиге рођених                                                                                                                                                                                                                                –
 • медицинска документација                                                                                                                                                                                                                                          –
 • налаз и мишљење педијатра, логопеда, психолога и сл.                                                                                                                                                                                       –
 • налаз и мишљење Првостепене стручне Комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју (уколико је извршена процјена).