Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова
Служба за социјалне услуге
Служба за социјалне услуге

Служба за социјалне услуге проводи активности и испоручује услуге клијентима са циљем да се утиче на идентификовани проблем  и помогне кориснику у превазилажењу тешкоћа кроз стручни рад социјалних радника, психолога, педагога, правника,  дефектолога и других помажућих професија. Ова служба предлаже установљавање основних законских новчаних права, али се директно не бави с тим.
Рад службе  одвија се преко  тимова:

 1. Тим за услуге за породицу (3 тима),
 2. Тим за услуге за дјецу и младе,
 3. Тим за услуге за особе са онеспособљењем,
 4. Тим за услуге за стара лица.

Сви тимови имају за циљ откривање, процјену стања и потреба и обезбјеђивење услуга за дјецу и породицу, старе људе и особе са онеспособљењем, а у сврху превазилажења тешкоћа, као и провођење различитих превентивних програма.
У оквиру ове службе раде и два вида збрињавања корисника у заједници. То су: Дневни центар за старе особе и Центар  за дјецу и омладину са посебним потребама.

Тим на услугама за дјецу и младе:

 • Пружање стручне помоћи дјеци и младима који имају тешкоће у социјалном функционисању, обављање јавних овлаштења у области права дјеце и младих и реализовање услуга Центра,
 • Откривање и регистровање дјеце и младих који су под заштитом (дјеца и млади са сметњама у психичком и физичком развоју, дјеца са асоцијалним и делинквентним понашањем, дјеце и младих без родитељског старања и друга дјеца у ризику),
 • Доношење хитних мјера,
 • Рад на побољшању услуга уз максимално кориштење расположивих ресурса заједнице (вртићи, школе, спортски колективи, омладинске организације и др.),
 • Праћење стања потреба и проблема ове популације, планирање и организовање социјалних акција за побољшање квалитета њиховог живота у складу са стратегијама града.

Тим на услугама за особе са онеспособљењем и проблемима на плану менталног функционисања:

 • Пружање стручне помоћи особама са онеспособљењем код остваривања права на додатак за помоћ и његу другог лица, права из Одлуке о проширеним правима у социјалној заштити Града Требиња и свих особа са проблемима у менталном здрављу који имају тешкоће у социјалном функционисању,
 • Обављање јавних овлаштења у области права особа са онеспособљењем и проблемима у менталном здрављу и реализовање услуга Центра,
 • Рад на откривању и регистровању особа са онеспособљењем,
 • Рад са корисником за лакше прилагођавање у новим условима живота,
 • Сарадња са организацијама и тијелима која се баве процјеном стања и потреба особа са онеспособљењем,
 • Процјена стања и потреба корисника;
 • Покретање и мобилизација породице за активну сарадњу у лијечењу и рехабилитацији, њено учешће у рехабилитационом третману,
 • Пружање информација породици и заједници о правима особа са онеспособљењем као и пружање непосредне помоћи у поступку за њихово остваривање (савјетодавна помоћ) и сл.
 • Помоћ особама са онеспособљењем како би постали корисни и од помоћи себи и рад на другим облицима укључивања у добровољне активности и акције у средини у којој живе,
 • Организовање помоћи у кући за особе са онеспособљењем, надзор и праћење услуга помоћи у кући,
 • Успостављање, развој и одржавање партнерских веза са удружењима инвалида, невладиним организацијама, сектором здравља и образовања и другим секторима и организацијама ради планирања и рјешавања проблема и задовољавања потреба особа са онеспособљењем,
 • Развијање разних социјалних програма у циљу побољшавања услова живота и рада особа са онеспособљењем,
 • Ангажовање у едукацији средине као и упознавање заједнице са проблематиком инвалидности путем отворене сарадње са јавношћу,
 • Сарадња са установама за смјештај (домови, заводи, геронтолошки центри и сл.) које пружају сигурност, збрињавање и заштиту корисника,
 • Рад са са особама са проблемима у менталном здрављу у области интеграције у друштво и настојање да се тај контакт са друштвом одржи, као и одржавању веза и рад са његовом породицом и средином током лијечења и после лијечења,
 • Сарадња са ЦБР-ом (медицинска рехабилитација у заједници), сарадња и рад у ЦДПП (оспособљавање и радно ангажовање укључујући и радну окупацију), сарадња са ЦМЗ (партнерство у раду на програмима окупације и социјалне рехабилитације),

Тим на услугама за породицу 1

 • Пружање стручне помоћи породици у превазилажењу проблема у функционисању, обављању јавних овлаштења у области права за породицу, и реализовање услуга ЦСР,
 • Откривање и регистровање породица са проблемима у функционисању (односи међу брачним партнерима, односи родитеља и дјеце, насиље у породици, вршење родитељског права, сиромаштво и др.),
 • Процјена стања и потреба породица,
 • Доношење хитних мјера и пружање подршке, савјета и усмјеравање породица у кризним стањима и потребама,
 • Развој и пружање превентивних услуга породицама како би побољшале квалитет у остваривању породичних функција,
 • Промовисање равноправности полова, различитости и права људи, посебно дјеце у породицама и заједници,
 • Сензибилизација заједнице за разумјевања значаја породице и јачања њених функција,
 • Пружање подршке родитељима у развоју родитељских способности,
 • Праћење потреба и планирање развоја услуга за породицу,
 • Праћење и рад са породицама са дјецом чији је развој угрожен породичним приликама,
 • Развој и имплементација програма за породице које су материјално и здравствено угрожене, сиромашне или социјално искључене,
 • Придобијање (мобилизација) породице за сарадњу и њено активно учешће на плану превазилажења проблема и успостављању бољих индивидуалних и групних односа унутар породице,
 • Сарадња са другим актерима на плану примарне и секундарне превенције насиља у породици,
 • Ангажовање у превентивним програмима у циљу освјешћивања јавности о размјерама насиља у породици и едукација средине о могућностима новог, конструктивног рјешавања.

Тимови на услугама за породицу 2 и 3

 • Пружање стручне помоћи породици у превазилажењу проблема у функционисању, обављање јавних овлаштења у области права за породицу и реализовање услуга Центра,
 • Рад са породицама са проблемима у функционисању (односи међу брачним партнерима, односи родитеља и дјеце, поступак мирења, развод брака и повјера дјеце, вршење родитељског права, и др.)
 • Реализовање јавних овлаштења из Породичног закона у области заштите породице),
 • Достављање мишљења и одлука надлежним судовима и органима који воде процесе развода брака или ванбрачне заједнице,
 • Процјена стања и потреба породица,
 • Доношење хитних мјера и пружање подршке, савјета и усмјеравање породица у кризним стањима и потребама,
 • Пружање подршке родитељима у развоју родитељских способности,
 • Праћење потреба и планирање развоја услуга за породицу,
 • Придобијање (мобилизација) породице за сарадњу и њено активно учешће на плану превазилажења проблема и успостављању бољих индивидуалних и групних односа унутар породице.

Тим на услугама за старе особе

 • Пружање стручне помоћи старим особама у стању социјалне потребе и развој услуга за старе особе у заједници. Пружање стручне помоћи породици у превазилажењу проблема у функционисању, обављању јавних овлаштења у области права за породицу, и реализовање услуга ЦСР.
 • Откривање и регистровање свих старих особа и породица са проблемима у функционисању,
 • Процјена стања и потреба корисника,
 • Доношење хитних мјера,
 • Планирање активности у циљу материјалне подршке старим особама,
 • Јачање постојећих капацитета код старих особа, мотивисање за дружење и кориштење слободног времена, задовољавање њихових духовних потреба ( излети, дружења, посјете неким установама, развој окупационих активности, стимулација и рад на интеграцији),
 • Јачање постојећих капацитета породица са проблемима у функционисању,
 • Подстицање развоја подршке и сарадње са партнерима у заједници који би обезбеђивали услуге за кориснике ,
 • Јачање и умрежавање партнерства у заједници са владиним и невладиним организацијама,
 • Развијање сервисних услуга, алтернативних видова збрињавања у заједници (обзиром на постојеће ресурсе дневни центри и клубови),
 • Посебно развијати сарадњу са здравством на плану њиховог учешћа у обезбјеђивању њихових услуга (лијечење, медицинска ревитализација),
 • Подршка старим самохраним корисницима у остваривању права на новчану помоћ,
 • Предузимање и планирање провођења старатељских мјера гдје год је то потребно, као и брига о имовини корисника,
 • Планирање и реализовање смјештаја у институције гдје је то једини могући начин, а преферирајући смјештај у породице, односно збрињавање у заједници,
 • Пружање подршке старим који желе да остану у својим кућама, подржавање хранитеља и др.,
 • Подстицање развоја људских ресурса у заједници у раду са старим особама, пружање подршке, преношење нових личних знања и способности у раду са старим особама,
 • Праћење потреба старих људи, редован обилазак корисника и праћење развоја услуга за старе,
 • Сарадња са мјесним заједницама, мапирање потреба грађана у МЗ, организовање и провођење социјалних акција,
 • Сензибилизација заједнице и развој свијести за разумијевање старих и немоћних особа, породица са тешкоћама у функционисању путем медија, трибина итд.,

Дневни центар за старе особе је активност којом се задовољавају потребе старих људи  у локалној заједници  и реализују основни принципи савременог социјалног рада и мјешовитог система социјалних услуга. Организација и рад ДЦ у својим темељима имају методолошки приступ социјалног рада у заједници и рад  се одвија у партнерству ЦСР, Општине Требиње, удружења грађана: Коло српских сестара, Удружење повратника, Удружење пензионера, те Дом здравља, установа дјечије заштите, основних и средњих школа, волонтера и других организација и појединаца.
Активности у Дневном центру су:

 1. Основна дјелатност ДЦ је  дневни боравак  у оквиру којег се  одвијају слиједеће активности:окупљање, дружење, разговори, успостављање нових пријатељстава и присних односа, заједничке прославе, обиљежавање рођендана, вјерских и општих празника, као и разне врсте окупационог ангажовања и активности.
 2. Радна окупација је активност која се реализује путем плетења, шивења, везења, спремања различитих јела и уређења околине ДЦ и  одржавања хигијене просторија ДЦ.
 3. Рекреација и забава се остварује заједничким шетњама, излетима, тјелесним вјежбама и тренинзима  на справама, друштвеним играма попут  шаха,  домина, јамба, пикада, човјече не љути се, карате и сл.; слушања музике, читања штампе, гледања ТВ, заједничких одлазака у биоскоп, позориште, на концерте,  посјета музеју  и изложбама, спортским манифестацијима и сл. ) .
 4. Едукативне активности су: услуге социјалног радника, правника, психолога, здравствени савјети  и разговори са љекаром и медицинском сестром, упознавање са правима из социјалне заштите, здравствене заштите, обука за рад на рачунару, правима пензионера,  радом ДЦ, предавања из различитих области на приједлог корисника и за које су корисници заинтересовани.
 5. Интегративне  активности у заједници  обезбјеђују упознавање заједнице путем посјета различитим институцијама, учешће у организовању и  обиљежавању значајних догађаја на нивоу локалне заједнице, упознавање са радом и члановима сличних организација и удружења на нивоу локалне заједнице  и шире, те стварање прилика за развој мреже ДЦ на нивоу регије и шире, међуклубска дружења са члановима Удружења пензионера, Дневним центром Ластва, Дневним центром Дома пензионера, међусобне посјете и подршка, посјете вртићима, ЦДПП-у, развијање волонтерских активности, лобирање и информисање јавности о активностима које се проводе у Дневном центру .
 6. Креативне активности се реализују путем цртања, израде разних премета од папира и пластелина, фотографисања и израда фотографија, пјевања, плеса, глуме, и сл.
 7. Организација активности се обавља путем овог програма и планова рада. Оквирни годишњи план рада израђују сви стручни радници који раде у ДЦ и корисници услуга ДЦ.  Мјесечни планови рада садрже: врсте активности и услуга, одговорне особе за реализацију активности, временски оквир за реализацију активности, средства потребна за реализацију активности. На састанцима Савјета ДЦ се разматра реализација активности у претходном мјесецу и врши планирање за наредни мјесец.

Центар за дјецу и омладину са посебним потребама је продукт рада Центра за социјални рад Требиње , као локалног носиоца бриге о дјеци са посебним потребама у систему социјалне заштите у општини Требиње. Користећи искуства развијенијих средина, слушајући кориснике и примјењујући и остварујући професионалне имагинације и креативности  Центар је  развио  сопствени модел бриге о дјеци у локалној заједници  који је од пилот пројекта у 1997. години постао реалност, у потпуности имплементиран и институционално одржив систем који служи као модел добре праксе примјенљив у Босни и Херцеговини који уважава европске стандарде. Један од кључних дијелова тог система био је изградња и формирање посебне институције у којој би се на једном мјесту обезбиједила испорука већег дијела услуга за дјецу и њихове породице , као и вођење јединствене политике усаглашене са потребама ове популације. Захваљујући донаторским средствима више међународних организација  изграђен је објекат површине око 300 м2  у којем се организују различити садржаји. Према одлуци Општине Требиње и споразуму са донатором право на кориштење објекта имају Центар за социјални рад Требиње који је и власник објекта и Удружење родитеља дјеце и омладине са посебним потребама које је смјештено у објекту и реализује своје активности.  На основу тог споразума закључен је и уговор између ове двије институције о међусобним  правима и обавезама који је израз партнерског приступа  и рада .
Институционално, објекат је дефинисан као Центар за дјецу и омладину са посебним потребама (у даљем тексту ЦДПП )који је саставни дио Центра за социјални рад – Службе за социјалне услуге  и у којем се обезбјеђује реализација услуга за дјецу из проширеме социјалне заштите .
Корисници ЦДПП су дјеца и омладина са посебним потребама, њихови родитељи и чланови породица, професионалци који пружају услуге овој дјеци , као и други грађани који као добронамјерни и хумани људи обезбјеђују разне видове помоћи било појединачно, било као чланови различитих организација.
Основна дјеланост ЦДПП је:превенција,  праћење  и откривање дјеце са сметњама у развоју, дијагностика, савјетовање , индивидуални и групни третмани, радна окупација, дневно збрињавање, рекреација и окупација, и интеграција.
Формирање и рад ЦДПП се годинама одвијао кроз развој и имплементацију различитих пројеката што је служило за стицање драгоцјеног искуства у дефинисању његове дјелатности ,утврђивању  статусног положаја и функционисања у систему социјалне заштите и организационо постављање у односу на остале дијелове система, али и у односу на матичну организацију Центар за социјални рад и партнерску организацију Удружење родитеља дјеце и омладине са посебним потребама. То искуство нам је омогућило да развијемо оргиналну институцију примјерену потребама , али и могућностима наше средине. Програм рада ЦДПП је прихваћен у обје организације које су заједнички одговорне за његово функционисање и које на основу програма закључују споразум о партнерству. Оба партнера удружују рад особља, опрему, властите програме и друга материјална и нематеријална средства.
Центар за социјални рад удружује рад логопеда, дипл. социјалних радника, психолога, правника и директора , а Удружење родитеља рад  педагога (координатора), водитеље радионица и дневног центра, извршног директора и другог програмског особља.
Циљ ЦДПП је откривање, процјена стања и потреба, планирање и реализација мјера за подршку и развој дјеце и омладине са посебним потребама,како би се максимално искористили њихови потенцијали и обезбједила њихова пуна интегрисаност у живот породице и заједнице. Подршку уживају и чланови њихових породица и стручњаци који се баве пружањем услуга , јер чине интегративни дио цјелокупне ситуације дјеце и реахабилитационог окружења.
У  ЦДПП су развијени и функционишу као интегративни дијелови једне функционалне цјелине четири подсистема:

 1. Радна окупација
 2. Дневни боравак
 3. Психосоцијална помоћ и подршка
 4. Рекреативно интегративне и едукацијске активности