Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Међународни дан социјалне правде

20.02.2020.

20. фебруар –  Међународни дан социјалне правде

Међународни дан социјалне правде први пут је обиљежен  20. фебруара 2009.године , након што је усвојен новембра 2007.године од стране Генералне  скупштине Уједињених нација.

Социјална правда се остварује кроз поштену расподјелу друштвених и материјалних добара, једнакости, солидарности, уважавања различитости, примјену људских права у свим подручјима и борбу против сиромаштва и стварању једнаких шанси за све.

Зато је данас неопходно показати хуманост, солидарност и одговорност за оне који су најугроженији и најрањивији и који без помоћи шире друштвене заједнице не могу рјешити своје основне егзистенцијалне проблеме.

ЈУ Центар за социјални рад Требиње у својој редовној дјелатности, пратећи и анализирајући потребе грађана развија читаву мрежу активности које имају за циљ омогућити социјалну укљученост рањивих група друштва кроз низ социјалних услуга  – пружање психосоцијалне подршке, те остваривање права на новчану помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју, смјештај у установу, збрињавање у хранитељску породицу, помоћ и њега у кући, дневно збрињавање, једнократна новчана помоћ и савјетовање.

Наведеним правима обезбјеђује се помоћ лицима која се нађу у стању социјалне потребе усљед различитих околности као што су неспособност за рад, недовољна примања за издржавање, старост,  инвалидитет,  неадекватне породичне прилике и слично. На тај начин се гради однос којим се изражава стална брига о њима и не доводи их у положај да се осјећају некорисним и незаштићеним члановима друштва.