Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Субвенције за трошкове воде за социјално угрожене категоријe

06.06.2023.

Скупштина Града Требиња је донијела Одлуку о субевнционисању дијела трошкова јавних водних услуга водоснабдијевања, одводње и пречишћавања отпадних вода социјално угрожених категорија на подручју Града Требиња („Сл. гласник Града Требиња, бр. 11/22). Субвенционисање, у смислу ове Одлуке, подразумијева плаћање дијела трошкова јавних водних услуга које пружа ЈП „Водовод“ а.д. Требиње, док разлику утрошка воде између одобрене субвенције и потрошене воде на мјесечном нивоу корисник субвенције плаћа према цјеновнику Водовода.

Право на субвенционисање јавних водних услуга имају корисници права из Закона о социјалној заштити РС („Сл. гласник РС“, бр. 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 36/22) и то: корисници прав на сталну новчану помоћ и корисници права на личну инвалиднину, са степеном инвалидности 90 одсто и више.

Поступак остваривања овог права, покреће се подношењем писаног захтјева у просторијама ЈУ Центар за социјални рад Требиње. Kорисници су дужни да уз захтјев приложе кућну листу и посљедњи рачун издат од стране ЈП „Вододова“ а.д. Требиње,  како би се утврдила шифра потрошача под којом се он води у јединственој бази података код надлежног предузећа. ЈУ Центар за социјални рад Требиње, након проведеног поступка, доноси рјешење о остваривању овог права, које подразумијева субвенционисање три метра кубна питке воде и одвођење три метра кубна отпадне воде по члану домаћинства, на мјесечном нивоу. Рјешење о признатом праву на субвенционисање јавних водних услуга доставља се подносиоцу захтјева, ЈП „Водовод“ а.д. Требиње и Одјељењу за комунално-инспекцијске послове Града Требиња.

Право се признаје на годину дана, након чега корисник може поново поднијети захтјев и остварити наведено право, уколико испуњава прописане услове. На рјешење ЈУ Центар за социјални рад Требиње, подносилац захтјева, уколико је незадовољан, може уложити жалбу Министарству здравља и социјалне заштите РС у року о д15 дана од дана пријема рјешења, путем ЈУ Центар за социјални рад Требиње. Све промјене које утичу на остваривања овог права (промјену пребивалишта, смрт корисника, број чланова домаћинства ии др.), корисник је дужан да пријави надлежном Центру и “Водоводу”, у року од осам дана од дана настанка те промјене. Уколико странка не пријави промјене које битно утичу на остваривање права она губи право на ову субвенцију и дужна је да врати износ субвенције од настанка промјене.

Финансијска средства потребна за субвенционисање јавних водних услуга на подручју Града Требиња, планирају се и обезбјеђују у буџету Града Требиња.

У ЈУ Центар за социјални рад Требиње у току је подношење захтјева за субвенционисање дијела трошкова јавних услуга водоснабдијевања, одводње и пречишћавања отпадних вода за социјално угрожене категорије са подручја Града Требиња и до сада је поднесен 31 захтјев за остваривање ове субвенције, а на подручју Града Требиња тренутно има 90 корисника који могу да остваре ово право.