Prava

Prava

Zakonom o socijalnoj zaštiti u RS utvrđena su prava u socijalnoj zaštiti (novčana pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, smještaj u ustanovu, zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu, pomoć i njega u kući, dnevno zbrinjavanje, jednokratna novčana pomoć i savjetovanje).

Prioritetno, navedena prava u socijalnoj  zaštiti ostvaruju lica koja su nesposobna za rad, a koji su bez vlastitih prihoda i prihoda  porodice kao i podrške srodnika,  te lica koja su zbog svog fizičkog i zdravstvenog stanja zavisna od pomoći druge osobe, kao i ona lica koja se iz nekog specifičnog razloga nađu u stanju socijalne potrebe.

1.        Prava u socijalnoj zaštiti

–          novčana pomoć,

–          dodatak za pomoć i njegu drugog lica,

–          podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju,

–          smještaj u ustanovu,

–          zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu,

–          pomoć i njega u kući,

–          dnevno zbrinjavanje,

–          jednokratna novčana pomoć

–          savjetovanje

–          lična invalidnina

1.1. Novčana pomoć

Novčana pomoć je pravo koje može ostvariti  pojedinac nesposoban za rad kao i  porodica u cjelini čiji članovi nisu sposobni za rad, koji nema vlastitih prihoda ili čiji su ukupni prihodi za izdržavanje ispod nivoa novčane pomoći utvrđene ovim zakonom, koji nema višak stambenog prostora, koji nema drugu imovinu iz čije se vrijednosti mogu osigurati sredstva za izdržavanje, koji nema srodnike koji imaju obavezu da ga izdržavaju u skladu sa Porodičnim zakonom, ili ako ti srodnici zbog invalidnosti i druge objektivne spriječenosti nisu u mogućnosti i sposobni da ga izdržavaju i izvršavaju obavezu izdržavanja.

Novčana pomoć služi za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Korisnik novčane pomoći može biti pojedinac, članovi porodice ili porodica u cjelini.

Novčana pomoć se isplaćuje mjesečno, a osnovica za utvrđivanje visine novčane pomoći u tekućoj godini je prosječna neto plata u Republici Srpskoj ostvarena u prethodnoj godini.  Visina novčane pomoći utvrđuje se zavisno od broja članova porodice, u procentu od utvrđene osnovice:

–          za pojedinca 17% od osnovice,

–           za porodicu sa dva člana 22% od osnovice,

–          za porodicu sa tri člana 27% od osnovice,

–          za porodicu sa četiri člana 30% od osnovice

–          za porodicu sa pet i više članova 33% od osnovice.

 1.2. Dodatak za pomoć i njegu drugog lica

Pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica ima lice starije od tri godine kojem je zbog tjelesnih, mentalnih, čulnih poremećaja, izraženih promjena u zdravstvenom stanju, neophodna stalna pomoć i njega drugog lica, pod uslovom da ovo pravo ne može ostvariti po drugom osnovu i ne koristi pravo na smještaj u ustanovi socijalne zaštite, kao i lica koja su potpuno ili djelimično zavisna od pomoći i njege drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba.

Dodatak za pomoć i njegu drugog lica priznaje se na osnovu nalaza i mišljenja stručnih komisija.Visina dodatka za pomoć i njegu drugog lica obračunava se u procentu od prosječne neto plate ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini i iznosi:

– 22% od osnovice za lice koje cjelodnevno i u potpunosti zavisi od drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba, i koje nije u mogućnosti da uz upotrebu bilo kojih pomagala samo zadovolji te potrebe i

– 11% od osnovice za lice kojem je neophodna djelimična pomoć drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba.

 1.3. Podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju

Pravo na podršku u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju imaju djeca i omladina sa fizičkim, mentalnim, čulnim ili kombinovanim smetnjama u razvoju kod kojih je izvršena procjena potreba i usmjeravanje djece i omladine, a koja su poslije završene osnovne škole, a najkasnije do navršene 30. godine života, uključena u proces obrazovanja, a to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Ovo pravo se ostvaruje u vidu naknada za: troškove smještaja i troškove gradskog, odnosno međugradskog prevoza u visini iznosa cijene mjesečne karte. Djeci i omladini upućenoj na obrazovanje van mjesta prebivališta, osim prethodno navedenih troškova, priznaju se troškovi prevoza do mjesta prebivališta jednom mjesečno u visini stvarnih troškova najniže cijene karte javnog saobraćaja.

 1.4. Smještaj u ustanovu

Smještaj u ustanovu podrazumijeva zbrinjavanje u ustanovu socijalne zaštite i u drugu ustanovu koja se nalazi van sistema socijalne zaštite, a primjerena je i ispunjava uslove za zbrinjavanje korisnika socijalne zaštite.

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite ostvaruje se izborom i upućivanjem korisnika u odgovarajuću ustanovu u kojoj se obezbjeđuje stanovanje, ishrana, odijevanje, njega, pomoć, briga, vaspitanje i obrazovanje, osposobljavanje za privređivanje, radne, kulturno-zabavne, rekreativno-rehabilitacione aktivnosti, zdravstvena zaštita i druge usluge, a smještaj se vrši  na osnovu rješenja nadležnog Centra za socoijalni rad i ugovora o smještaju koji zaključuju ustanova za smještaj i nadležni Centar za socijalni rad.

 1.5. Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu

Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu je oblik zbrinjavanja korisnika u porodicu koja mu obezbjeđuje zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, koja brine o ličnosti korisnika i pomaže mu u ostvarivanju njegovih prava i izvršavanju obaveza. Pravo na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu ima lice koje, u skladu sa o Zakonom o socijalnoj zaštiti RS, ima pravo na smještaj u ustanovu.

Hraniteljska porodica je porodica sa jednim ili više punoljetnih lica koja se bavi uslugama zbrinjavanja djece ili punoljetnih lica, za koju je izvršena procjena i osposobljavanje za hraniteljstvo, koja ispunjava propisane uslove i ostvaruje naknadu za svoje pružene usluge.

U hraniteljsku porodicu može se zbrinuti najviše troje djece, odnosno dvoje djece sa invaliditetom, s tim da ukupan broj djece koja žive u porodici hranitelja, računajući i djecu hranitelja, ne može biti veći od petoro djece.

Međusobni odnosi Centra za socvijalni rad i hraniteljske porodice u kojoj se zbrinjava korisnik, uređuju se ugovorom, na osnovu rješenja o zbrinjavanju, koje donosi nadležni Centar.

 1.6. Pomoć i njega u kući

Pravo na pomoć i njegu u kući obezbjeđuje se starijem iznemoglom licu, teško oboljelom licu i drugom licu koje nije u stanju da se brine o sebi i to:

–          Ako lice nema mogućnosti da pomoć i njegu u kući obezbijedi vlastitim sredstvima i sredstvima srodnika koji ima obavezu izdržavanja u skladu sa zakonom,

–          ako lice nije zaključilo ugovor o doživotnom izdržavanju,

–          ako lice nije ugovorom o darovanju otuđilo imovinu i

–          ako ukupni prihodi korisnika po svim osnovama ne prelaze iznos od 50% osnovice za utvrđivanje novčane pomoći u tekućoj godini

Pomoć i njega u kući obuhvata obavljanje kućnih poslova, održavanje lične higijene, nabavku hrane i organizovanje ishrane i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

1.7.Dnevno zbrinjavanje

Pravo na dnevno zbrinjavanje obuhvata različite vrste organizovanih dnevnih usluga i boravaka izvan vlastite porodice kroz koje se obezbjeđuju ishrana, njega, čuvanje, briga o zdravlju, vaspitanju i obrazovanju, psihosocijalna rehabilitacija, radna okupacija i druge usluge.

Dnevno zbrinjavanje može se obavljati u drugoj porodici, ustanovi socijalne zaštite, zasebnim centrima ili dnevnim boravcima koje organizuju i pružaju javne ustanove, udruženja građana, vjerske zajednice i druga pravna lica.

Pravo na dnevno zbrinjavanje ima dijete i punoljetno lice koje ima pravo na smještaj u ustanovu ili zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu i drugo lice koje zbog svojih psihosocijalnih teškoća i drugih nepovoljnih životnih okolnosti ima potrebu za ovim oblikom zaštite, a na osnovu rješenja Centra.

 1.8. Jednokratna novčana pomoć

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć obezbjeđuje se pojedincu, članovima porodice ili porodici u cjelini, (dijete i punoljetno lice) koji se trenutno nađu u stanju socijalne potrebe zbog siromaštva, pretrpljene elementarne nepogode, ratnog stradanja, izbjeglištva, migracije, repatrijacije, smrti jednog ili više članova porodice, dugotrajnog liječenja, otpusta iz ustanove ili drugih nepredvidivih okolnosti, i izdržavanja kazne (punoljetna lica).

 1.9. Savjetovanje

Savjetovanje je sistemska i programirana stručna pomoć koju realizuju stručni radnici primjenom metoda socijalnog rada i drugih društveno-humanističkih nauka, a čija je svrha pomoć pojedincu, članovima porodice ili porodici u cjelini u razvijanju, dopunjavanju, očuvanju i poboljšanju vlastitih socijalnih mogućnosti, a u slučaju bolesti, starosti, invalidnosti, nezaposlenosti, smrti bliskih lica, problema u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problema rizičnih ponašanja djece i omladine, problema bračnih i vanbračnih odnosa, zaključenju braka, nasilja u porodici, uključivanja u svakodnevni život nakon dužeg boravka u institucijama, ostvarivanja pojedinih socijalnih prava, te u drugim nepovoljnim socijalnim okolnostima i kriznim situacijama. Savjetovanje se sprovodi na osnovu procjene ukupnih potreba korisnika, individualnog plana i sporazuma između pružaoca usluge i korisnika.

1.10.Lična invalidnina

Pravo na ličnu invalidninu ostvaruju lica koja su:

  • zavisna od pomoći i njege drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba i kojima je oštećenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja od  70% do 100%
  • sa oštećenjem sluha, kojima je oštećenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja od najmanje 70%
  • sa oštećenjem urogenitalnog sistema, koja se nalaze u terminalnoj fazi zatajenja oba bubrega i koja imaju potrebu za hroničnom hemodijalizom i peritonealnom dijalizom, a imaju utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja od 100%
  • oboljela od rijetke bolesti, koja je oštećenje, odnosno oboljenje nastalo u razvojnom periodu, a imaju utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja od najmanje 70%
  • Ličnu invalidninu ne mogu ostvariti lica koja ostvaruju primanja po osnovu invaliditeta stečenog u ratu, kao i lica koja ostvaruju pravo na smještaj u ustanovu socijalne zaštite i pravo na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu ili koja su smještena u drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava.

Visina lične invalidnine stečene ostvarivanjem prava na ličnu invalidninu obračunava se u procentu od prosječne plate nakon oporezivanja ostvarene u Republici u prethodnoj godini i iznosi:

a) 17% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 100%

b) 14% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 90%

c) 12% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 80%

d) 10% od osnovice za lice kome je utvrđeno tjelesno oštećenje u visini od 70%

Visinu tjelesnog oštećenja za djecu do navršenih 18 godina utvrđuje Prvostepena stručna komisija za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, a tjelesno oštećenje za punoljetna lica utvrđuje se u skladu sa propisima kojima se uređuje medicinsko vještačenje u penzijskom i invalidskom osiguranju RS.

Potrebna dokumentacija ostvarivanje prava u socijalnoj zaštiti 

1. 1.Novčana pomoć

–         zahtjev za ostvarivanje prava

–          uvid u ličnu kartu

–          izvod iz matične knjige rođenih

–          izjava o zajedničkom domaćinstvu

–          uvjerenje da nije korisnik prava  iz PIO-a

–          podaci o prihodima

–          podaci o imovini

1.2. Dodatak za pomoć i njegu drugog lica

–          zahtjev za ostvarivanje prava

–          uvid u ličnu kartu

–          fotokopija čeka od penzije ili uvjerenje Fonda PIO

–          specijalistički nalazi u skladu sa zdravstvenim stanjem i funkcionisanjem ne stariji od 6 mjeseci

–          nalaz i mišljenje Prvostepene stručne Komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanje funkcionalnog stanja korisnika

1.3. Podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju

–         uvid u ličnu kartu

–        uvjerenje o redovnom školovanju

–       nalaz i mišljenje Prvostepene stručne Komisije

1.4. Smještaj u ustanovu

–          zahtjev za ostvarivanje prava

–          uvid u ličnu kartu

–          izvod iz matične knjige rođenih

–          izjava o zajedničkom domaćinstvu

–          uvjerenje o materijalnom statusu

–          kompletna medicinska dokumentacija

–          podaci o imovini

–          podaci o srodnicima

1.5.  Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu

–          zahtjev za ostvarivanje prava

–          uvid u ličnu kartu korisnika i hranitelja

–          izvod iz matične knjige rođenih

–          izjava o zajedničkom domaćinstvu

–          uvjerenje o materijalnom statusu korisnika

–          uvjerenje o materijalnom statusu hranitelja

–          nalaz ili uvjerenje o zdravstvenom stanju (mišljenje porodičnog ljekara ili, nalaz i mišljenje ljekara specijaliste)

–          izvod iz MKU(za djecu bez roditelja)

1.6. Pomoć i njega u kući

–          zahtjev za ostvarivanje prava

–          uvid u ličnu kartu

–          izvod iz matične knjige rođenih

–          kopija zdravstvene knjižice

–          ček od penzije

–          nalaz ili uvjerenje o zdravstvenom stanju (mišljenje porodičnog ljekara ili, nalaz i mišljenje ljekara specijaliste)

1.7. Dnevno zbrinjavanje

–          zahtjev za ostvarivanje prava

–          uvid u ličnu kartu

–          izvod iz matične knjige rođenih

–          izjava o zajedničkom domaćinstvu

–          uvjerenje o materijalnom statusu

–          kompletna medicinska dokumentacija

–          podaci o imovini

–          podaci o srodnicima

1.8. Jednokratna novčana pomoć

–          zahtjev za ostvarivanje prava

–          uvid u ličnu kartu

–          izjava o zajedničkom domaćinstvu

–          dokaz o materijalnom i radnom statusu za sve članove domaćinstva

–          medicinska dokumentacija

    1.9. Savjetovanje

–          zahtjev za ostvarivanje prava

2.0 Lična invalidnina

–    Medicinska dokumentacija

–    Uvid u ličnu kartu

–    Nalaz i mišljenje Prvostepene stručne Komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju i Komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju o visini tjelesnog oštećenja ( navedeni podaci se odnose za maloljetna lica)

– Nalaz i mišljenje Prvostepene stručne komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanja funkcionalnog stanja korisnika (navedeni podaci se odnose za punoljetna lica)

– Nalaz, ocjena i mišljenje o utvrđivanju visine tjelesnog oštećenja Fonda PIO

 

2.       Proširena prava u socijalnoj zaštiti:

Proširena prava su prava ustanovljena Odlukom  o proširenim pravima u socijalnoj zaštiti Grada Trebinja (Službeni glasnik grada Trebinja  broj 3 od 5.4.2013.godine). Odlukom se uređuju prava u oblasti socijalne zaštite koja nisu regulisana Zakonom o socijalnoj zaštiti Republike Srpske, a koja ostvaruju pojedinci i porodice u Trebinju, kao i visina, uslovi i način ostvarivanja tih prava (proširena prava).

Proširena prava utvrđena ovom Odlukom su:

2.1.      Pomoć za zadovoljavanje povećanih higijenskih potreba

2.2.      Pomoć za usluge personalne asistencije

2.3.      Novčana pomoć za vrijeme čekanja na zaposlenje lica sa smetnjama u psihofizičkom razvoju

2.4.      Pomoć za školovanje i osposobljavanje omladine bez roditeljskog staranja

2.5.      Pomoć za opremu korisnika smještenog u hraniteljsku porodicu

2.6.      Jednokratna novčana pomoć za troškove sahrane

2.7.      Pomoć za snošenje troškova servisnih usluga prevoza, ishrane i smještaja učenika sa invaliditetom koji stiču osnovno obrazovanje.

2.8.     Dijagnostičke usluge

2.9.     Usluge za djecu i omladinu sa posebnim potrebama

 

2.1.Pomoć za zadovoljavanje povećanih higijenskih potreba   

Ovo pravo ostvaruju lica sa invaliditetom koja zbog problema kontrolisanja stolice i mokrenja imaju povećane higijenske potrebe i povećane troškove održavanja higijene. Pravo ostvaruju lica kod kojih je nespsobnost nastupila prije petnaesste godine života, kao i lica kod kojih je nesposobnost nastupila u radno sposobnom periodu ( do 65 godina života) i traje dok za to postoje Odlukom propisani uslovi. Pravo na pomoć za zadovoljavanje povećanih higijenskih potreba ostvaruje se na osnovu nalaza i mišljenja Prvostepene stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju i Prvostepene stručne komisije za utvrđivanje komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanja funkcionalnog stanja korisnika (komisije formira Grad). Visina prava na pomoć za zadovoljavanje povećanih higijenskih potreba se obračunava u procentu od prosječne neto plate ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini i iznosi: 15% od osnovice za lice kod kojeg ostoji inkontinencija stolice i mokrenje i 10% od osnovice za lice koje ima česte nezgode u kontroli stolice i mokrenja.

2.2. Pomoć za usluge personalne asistencije

Usluge personalne asistencije ostvaruje lice koje, zbog nedovoljne mentalne razvijenosti ili sljepoće ili fizičkih smetnji koje su nastupile u razvojnom periodu,  ima potrebu za stalnim prisustvom drugog lica prilikom kretanja. Pomoć za usluge personalne asistencije isplaćuje se u novcu mjesečno. Ovo pravo ostvaruje se na osnovu nalaza i mišljenja Prvostepene stručne komisije o utvrđivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite, utvrđivanja funkcionalnog stanja korisnika i nalaza i mišljenja Prvostepene stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju i rezultata procjene stanja i potreba osoba sa invaliditetom. Visina prava obračunava se u procentu od prosječne neto plate ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini i iznosi 10% od osnovice. Lice koje je ostvarilo pravo naPomoć za opremu korisnika smještenog u hraniteljsku porodicu ne može ostvariti pravo na pomoć za usluge personalne asisatencije.

 2.3.Novčana pomoć za vrijeme čekanja na zaposlenje lica sa smetnjama u psihofizičkom razvoju

Ovo pravo ostvaroju lica sa smetnjama u psihofizičkom razvoju koja su u skladu sa zakonima iz oblasti obrazovanja osposobljena za rad i nisu u mogućnosti da se zaposle duže od dvije godine od završetka školovanja. Ova lica imaju pravo na novčanu pomoć do trenutka zaposlenja, pod uslovom da traže zaposlenje i redovno se javljaju Zavodu za zapošljavanje. Pravo korisniku prestaje ako se zaposli ili ako odbije posao za koji je osposobljen. Ova novčana pomoć utvrđuje se u visini 10% od prosječne plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini. Lice koje je ostvarilo pravo naPomoć za opremu korisnika smještenog u hraniteljsku porodicu i јednokratnu novčanu pomoć za posebna stanja socijalne potrebe ne može ostvariti pravo na novčanu pomoć za vrijeme čekanja na zaposlenje.

Zaposlena osoba koja je ranije koristila ili je mogla koristiti novčanu pomoć za vrijeme čekanja na zaposlenje, a koja izgubi posao bez svoje krivice, može istu ponovo ostvariti nakon što iskoristi prava po osnovu propisa iz radnog osiguranja.

2.4.Pomoć za školovanje i osposobljavanje omladine bez roditeljskog staranja

Ovo pravoostvaruje lice nad kojim je prestalo starateljstvo zbog nastupanja punoljetstva, koje se nalazi na redovnom školovanju, a do navršene 26. godine života, kao i lice koje je po punoljetstvu, a u vrijeme redovnog školovanja, ostalo bez oba roditelja ima status kao lice iz prethodnog stava. Ovo pravo se obezbjeđuje putem usluga socijalnog rada i mjesečne novčane pomoći. Novčana pomoć služi za plaćanje troškova smještaja i ishrane, a visina novčane pomoći obračunava se u procentu od prosječne neto plate ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini i iznosi 40% od osnovice za lice koje nema vlastitih prihoda a za lice koje ima vlastite prihode, puni iznos novčane pomoći umanjuje se za te prihode.

2.5.Pomoć za opremu korisnika smještenog u hraniteljsku porodicu

Ovo pravoima lice smješteno u hraniteljsku porodicu rješenjem JU Centar za socijalni rad Trebinje. Ova pomoć se isplaćuje jednom  godišnje , a  pomoć služi za nabavku odjeće, obuće, knjiga i školskog pribora. Visina pomoći je dva iznosa novčane pomoći utvrđene Zakonom o socijalnoj zaštiti za pojedinca.

2.6.Jednokratna novčana pomoć za troškove sahrane

Ovo pravo imaju lica koja su izvršila sahranu korisnika novčane pomoći iz socijalne zaštite, lica smještenog u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu ili drugog lica koje nije imalo srodnike koji su po zakonu obavezni da ga izdržavaju i nisu imala svoje imovine, ili su je poklonili državi, iz koje bi se izmirili troškovi sahrane, ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. Visina jednokratne novčane pomoći za troškove sahrane iznosi do visine najniže cijene sanduka sa opremom, nadgrobnog natpisa, troškova prevoza, troškova smještaja u kapeli i iskopa groba.

 

2.7.Pomoć za snošenje troškova servisnih usluga prevoza, ishrane i smještaja učenika sa invaliditetom koji stiču osnovno obrazovanje

Pravo na pomoć troškova servisnih usluga prevoza, ishrane i smještaja ima učenik sa smetnjama u psihofizičkom razvoju koji se nalazi na osnovnom obrazovanju. Pravo na pomoć za snošenje troškova ishrane i smještaja ima učenik koji se obrazuju u specijalizovanim zavodima van Grada Trebinja i ostvaruje se prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, a pravo na pomoć za snošenje troškova prevoza ima roditelj djeteta za vrijeme trajanja školske godine ukoliko stanuju na udaljenosti većoj od 200 m od škole.

Visina pomoći za troškove prevoza utvrđuje se u iznosu od 0,50 KM po kilometru puta od kuće do škole i od škole do kuće, a visina pomoći može se uvećati za 30% za djecu koja zbog smetnji u fizičkom razvoju ne mogu samostalno da se kreću.

Učenici koji se obrazuju u specijalizovanim zavodima van grada Trebinja imaju pravo na pomoć za troškove prevoza u visini četiri povratne karte javnog prevoza od mjesta stanovanja do mjesta školovanja sa pratiocem, u toku školske godine, a pomoć se isplaćuje roditeljima ili organizaciji za koju roditelji pismeno izjave da će prevoziti dijete i ta organizacija se saglasi sa izjavom roditelja.

2.8. Dijagnostičke usluge

Ovim uslugama obezbjeđuje se stručna pomoć pojedincima i porodicama koje se nalaze u različitim životnim teškoćama, a u cilju procjene materijalnih, zdravstvenih, porodičnih, stambenih i drugih prilika prilikom ostvarivanja prava u drugim sistemima, a usluge obezbjeđuju stručni radnici zaposleni u JU Centar za socijalni rad Trebinje prema standardima, metodama i principima rada iz svake oblasti.

Građani učestvuju u finansiranju dijagnostičkih stručnih usluga kao što su donošenje mišljenja, uvjerenja, rješenja, socijalnih anamneza koje se traže na lični zahtjev u sljedećim slučajevima:

1. Izdavanje uvjerenja za izdržavanje članova porodice u matičnoj državi, u svrhu poreskih olakšica  u inostranstvu gdje se nalaze ili borave, plaća se 100,00 KM.

2. Izdavanje uvjerenja o saglasnosti za privremeni boravak maloljetne djece u inostranstvu u svrhu izdavanja turističkih viza, plaća se 30,00 KM.

3. Izdavanje uvjerenja o saglasnosti za privremeni boravak punoljetnih lica u inostranstvu u svrhu:

– zaposlenja radi obezbjeđenja egzistencije porodice, plaća se 20,00 KM,

– kraćeg boravka u inostranstvu ako je porodica u matičnoj državi materijalno obezbijeđena, plaća se 25,00 KM,

–  izdavanja turističke vize , plaća se 30,00 KM.

4.  Izdavanje uvjerenja o saglasnosti za otpust iz državljanstva, plaća se 50,00 KM.

5. Izdavanje socijalne anamneze kojom se dokazuje status i položaj porodice, a u svrhu dobijanja prioriteta i olakšica pri rješavanju statusnih pitanja porodice, plaća se 50,00 KM.

6. Za sva druga uvjerenja izdata na osnovu člana 160. ZUP, a na osnovu provedenog postupka, saslušavanja svjedoka, izlaska na teren, radi utvrđivanja činjeničnog stanja, a u svrhu pribavljanja neke koristi za stranku, plaća se 50,00 KM.

2.9  Usluge za djecu i omladinu sa posebnim potrebama

Djeca i omladina sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju ostvaruju socijalne usluge kojima se stimuliše i potpomaže njihov razvoj, proces učenja, osposobljavanje za samostalan život, integracija u zajednici i pomaže roditeljima da bolje razumiju potrebe djece i da se osposobe kako bi ih uspješno zadovoljili. Te usluge su individualni i grupni psihosocijalni tremani (stimulativni tretmani) sa djecom i roditeljima. Pravo na stimulativne tretmane ostvaruje se obavljanjem ove djelatnosti u okviru Centra za socijalni rad, odnosno njegove organizacione jedinice – Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama. Ove usluge pružaju stručni radnici Centra za socijalni rad Trebinje (defektolog-logoped, psiholog i socijalni radnik). Vrsta usluge i njeno trajanje definiše se rješenjem CSR Trebinje na osnovu individualnog plana zbrinjavanja za svako lice.

Pravo na besplatne usluge ostvaruju:

-djeca kod kojih je izvršena procjena sposobnosti i usmjeravanje i kod kojih su individualnim planom predloženi stimulativni tretmani,

-djeca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta koja imaju razvojne smetnje, a kod kojih nije potrebno izvršiti procjenu sposobnosti i usmjeravanje, ukoliko ove usluge ne mogu ostvariti u zdravstvenoj, predškolskoj ili školskoj ustanovi u lokalnoj zajednici.

Djeca sa razvojnim smetnjama (kod kojih nije potrebno izvršiti procjenu sposobnost) koja ovo pravo mogu ostvariti u zdravstvenoj, predškolskoj ili školskoj ustanovi u lokalnoj zajednici, a žele da koriste ove usluge i u Centru za socijalni rad Trebinje, mogu ih ostvariti pod uslovom da plaćaju 15,00 KM po tretmanu, o čemu CSR sklapa ugovor sa roditeljima.

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava iz proširenih prava u socijalnoj zaštiti

2.1. Pomoć za zadovoljavanje povećanih higijenskih potreba 

–          Zahtjev za ostvarivanje prava

–          Nalaz i mišljenje prvostepenih stručnih komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanja funkcionalnog stanja korisnika i za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa   smetnjama u razvoju

 2.2. Pomoć za usluge personalne asistencije

–          Zahtjev za ostvarivanje prava

–          Nalaz i mišljenje prvostepenih stručnih komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanja funkcionalnog stanja korisnika i za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa   smetnjama u razvoju

2.3. Novčana pomoć za vrijeme čekanja na zaposlenje lica sa smetnjama u psihofizičkom razvoju

–          Zahtjev za ostvarivanje prava

–          Svjedočanstvo o završenom obrazovanju

–          Uvjerenje (potvrda) sa biroa

2.4. Pomoć za školovanje i osposobljavanje omladine bez roditeljskog staranja

–          Potvrda sa fakulteta da je redovan student

–          Podaci o prihodima

2.5.Pomoć za opremu korisnika smještenog u hraniteljsku porodicu

–          Po službenoj dužnosti (jednom godišnje)

2.6.Jednokratna novčana pomoć za troškove sahrane

–          Zahtjev za ostvarivanje prava

–          Izvod iz matične knjige umrlih

–          Račun troškova sahrane (najniža cijena sanduka sa opremom, nadgrobnog natpisa, troškova prevoza, troškova smještaja u kapeli i iskopa groba)

 

2.7.Pomoć za snošenje troškova servisnih usluga prevoza, ishrane i smještaja učenika sa invaliditetom koji stiču osnovno obrazovanje.

–          Nalaz i mišljenje prvostepene stručne komisije utvrđivanje funkcionalnog stanja korisnika i za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju

–          Potvrda o redovnom školovanju

–          uvid u ličnu kartu roditelja

2.8. Dijagnostičke usluge

–          Zahtjev za ostvarivanje prava

2.9. Usluge za djecu i omladinu sa posebnim potrebama

–         zahtjev za ostvarivanje prava

–         izvod iz matične knjige rođenih

–         medicinska dokumentacija

–         nalaz i mišljenje pedijatra, logopeda, psihologa i sl.

–         nalaz i mišljenje Prvostepene stručne Komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju (ukoliko je izvršena procjena)